Fysioterapitjenesten

Skrevet .

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut.

Fysioterapitjenesten som gis av Ålesund kommune omfatter tjenester fra privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale (hjemler) ved de fysikalske instituttene og tjenester fra kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Telefonnummer til fysioterapitjenesten er  70164400. Be om å bli satt over av resepsjonen.  

Se oversikt over hvilke private fysioterapeuter som har avtale i Ålesund kommune

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er en behandlende og forebyggende virksomhet som utøves av høgskole-/ universitetsutdannede fagpersoner med offentlig godkjenning.

Fysioterapi tar utgangspunkt i menneskets ressurser og stimulerer til ansvar og egenmestring. Optimal funksjon og bevegelsesglede er sentrale mål for fysioterapeuters yrkesutøvelse.

Målet er å fremme endringsprosesser hos pasienten/ brukeren for å fjerne eller lindre smerte, stivhet og funksjonsforstyrrelser og bedre eller opprettholde funksjonsevnen både på kort og lang sikt. I dette arbeidet vektlegges pasientens aktive deltakelse og bevisstgjøring.

Se re-/habiliteringsplan for Ålesund kommune 2016-2020

Fysioterapi for barn 0-18 år

Kommunefysioterapeutene har faste trefftider på helsestasjonene.

Helsesøstrene setter opp barn til vurdering, og foreldrene kan også ta kontakt med helsestasjonen for å få en konsultasjon hos fysioterapeut. Dette er et lavterskeltilbud og man trenger ikke henvisning fra lege.

Skoler og barnehager kan ta kontakt med fysioterapeuten på helsestasjonen for hjelp og veiledning forutsatt at foreldrene til det aktuelle barnet samtykker. Foreldrene følger da barnet til første konsultasjon ved helsestasjonen og ved behov reiser fysioterapeuten ut til skolen eller barnehagen for videre observasjon og vurdering, og henviser eventuelt videre til privatpraktiserende fysioterapeuter.

Dersom fastlegen eller spesialisthelsetjenesten har skrevet ut henvisning til fysioterapi, skal barnet følges direkte opp av privatpraktiserende fysioterapeuter, og man trenger ikke gå via helsestasjonen. Foreldrene tar selv kontakt med en privatpraktiserende fysioterapeut.

Fysioterapi for hjemmeboende voksne og eldre

Voksne og eldre som bor hjemme kan få behandling hos en av de privatpraktiserende fysioterapeutene eller hos fast ansatt fysioterapeut ved Spjelkavik Omsorgssenter. Behandlingen foregår ved institutt/fysioterapilokale eller i hjemmet dersom pasienten av helsemessige årsaker ikke kan reise til fysioterapeuten.

Behandling krever henvisning fra lege.

Fysioterapi ved kommunal institusjon

Fysioterapi ved Kollen rehabilitering

Kollen rehabilitering er en rehabiliteringsavdeling, der fysioterapi er en del av et helhetlig tilbud. De fleste brukere vil få tilbud om behandling/trening av fysioterapeut tilnærmet daglig under oppholdet.

Ved opphold på Kollen må det betales en egenandel som for korttidsopphold i sykehjem.

Fysioterapi ved sykehjemmene, kort- og langtidsavdeling

Fysioterapeutene er på de ulike sykehjemmene til faste tider. Tilsynslege, ansvarlig sykepleier og fysioterapeut vurderer beboernes behov for fysioterapi og bestemmer ut fra dette hvordan fysioterapiressursene til en hver tid skal fordeles.

For beboerne som får tilbud om fysioterapi ved sykehjemmene, vil behandlingsfrekvensen være 1-2 ganger per uke.

Pris

Trygden yter hel eller delvis stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med kommunal driftsavtale

For barn under 16 år er behandling og transport til behandling gratis (hel stønad).

Voksne og barn over 16 år må betale egenandel (delvis stønad) inntil man har nådd beløpsgrensen for frikort egenandelstak 2. Egenandelen følger fastsatte takster og betales ved undersøkelse og behandling hos både kommunalt ansatte og privatpraktiserende fysioterapeuter.

Søknad

Henvising fysio- og ergoterapi

Du trenger ikke lenger henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. 

pdfPrioriteringsnøkkel for voksne og eldre, Ergo- og fysioterapitjenesten