Ergoterapi

Skrevet .

Ergoterapi tar utgangspunkt i følgende tre antagelser:

Ergoterapeuten jobber på en samhandlende, prosess- og løsningsorientert måte, og bygger opp under menneskers motivasjon og initiativ til et aktivt, selvstendig liv ut fra egne verdier og mål. Kartlegging av 1) brukers aktivitetsfunksjon og 2) omgivelser for aktivitet er grunnlaget for videre tiltak. Samarbeid med andre aktører, brukers pårørende, og andre aktører i brukers nettverk er viktig, ikke minst med bruker selv.

Ergoterapeuten kan sette i gang tiltak som like gjerne er i forhold til omgivelsene som direkte i forhold til person. Ulike virkemidler kan være trening i adl, tilpassing og tilrettelegging av aktiviteter, funksjonsutredning og –trening, bearbeiding av holdninger og økt kunnskap og planlegging, utforming og tilrettelegging av omgivelser.

For å jobbe som ergoterapeut må en ha offentlig godkjenning, etter fullført høyskole- eller universitetsutdannelse.

Ergoterapitjenesten i Ålesund kommune

Ergoterapitjenesten består av 5,5 ergoterapistillinger, og er underlagt virksomheten Spjelkavik omsorgssenter.

Tjenesten er organisert sammen med Fysioterapitjenesten og Syn- og hørselstjenesten, der alle ansatte har base ved Spjelkavik omsorgssenter. Tjenestene har felles teamleder.

Tjenesten er gratis og er et tilbud til alle barn, voksne og eldre, som bor hjemme eller i institusjon.

Ergoterapi ved Kollen rehabilitering

Kollen er en rehabiliteringsavdeling, der ergoterapi er en del av et helhetlig tilbud. De fleste vil få et tilbud om ergoterapi iløpet av oppholdet, det kan være kartlegging ifht mental og fysisk funksjon, funksjonstrening, ADL trening, hjemmebesøk og tilrettelegging av hjemmet.

Ergoterapi for barn 0-18, hjemmeboende og i institusjon

Ergoterapeuten jobber etter henvisning. Henvisningene kan komme fra brukeren selv/ pårørende, hjemmetjenestene, barnehager, skoler, andre samarbeidspartnere rundt barnet/ i kommunen, Nav Hjelpemiddelsentral eller 2.linjetjenesten (ulike sykehus).

Ergoterapeutene jobber i hovedsak på barnets arena, som i eget hjem, i barnehage eller på skole. Eller så benyttes lokalene ved Spjelkavik omsorgssenter.

Oppgavene er mange og varierte, med utgangspunkt i grunnleggende ergoterapi - som er å muliggjøre for deltagelse i aktivitet. Oftest gjelder henvisningene vurdering og tiltak ifht finmotorikk, ADL-aktiviteter og det fysiske miljøet rundt barnet. Det innebærer en del hjelpemiddelformidling, men også tiltak som funksjonstrening, trening i ADL og kompetanseøkning hos barnet og personer i nærmiljøet.

Ergoterapi til voksne og eldre, hjemmeboende og i institusjon

Ergoterapeuten jobber etter henvisning. Henvisningene kan komme fra brukeren selv, hjemmetjenestene, fysioterapeuter, Nav Hjelpemiddelsentral eller 2.linjetjenesten (ulike sykehus).

Ergoterapeuten jobber i hovedsak på brukers arena, det være seg eget hjem eller institusjon. Oppgavene er mange og varierte, med utgangspkt i grunnleggende ergoterapi - som er å muliggjøre for deltagelse i aktivitet. Oftest gjelder henvisningene vurdering og tiltak ifht ADL-aktiviteter og det fysiske miljøet rundt bruker. Jobben innebærer mye hjelpemiddelformidling, men gir også mulighet for å jobbe målrettet ifht ADL-trening, og komptanseøkning hos bruker og personer i nærmiljø.

Skjema

Henvising fysio- og ergoterapi

pdfPrioriteringsnøkkel for voksne og eldre, Ergo- og fysioterapitjenesten