Meldeplikt for badeanlegg

Skrevet .

Før offentlige tilgjengelige badeanlegg og boblebad as i bruk og ved endringer i driften, skal eieren gi kommunen melding om alle forhold som kan virke inn på helse, hygiene eller trygghet for brukerne.

Alle bassengbad, badeanlegg, boblebad og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten omfattes av forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv. Dette gjelder også basseng tilknyttet hotell, treningsinstitutt og lignende.

Formålet med forskriften er å sikre brukerne av anleggene tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker.

Kriterier

Før badeanlegg tas i bruk eller ved endringer i driften, skal eier av anlegget legge frem melding til kommunen. Meldingen skal inneholde vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne.

Eier/driver har opplysningsplikt til tilsynsmyndigheten om uforutsette forhold ved virksomheten som kan medføre helsemessig risiko.

Det skal etableres internkontrollsystem og utføres internkontroll for å sikre systematisk oppfølging og drift av badeanlegget. Internkontrollsystemet skal beskrive rutiner for drift og vedlikehold, løpende dokumentasjon av arbeidet, resultater av vannprøver, samt system for avvikshåndtering.

Ved avvik, dvs. svikt i rutiner eller ved brudd på forskriftens bestemmelser, skal dette håndteres etter utarbeidet avviksprosedyre. Hensikten med avviksprosedyren er å sikre at feil rettes og at problemer løses, og hindre gjentagelse.

Skjema

Meldeskjema for badeanlegg, bassengbad og badstu mv.

Lovhenvisning

Folkehelseloven
Forskrift om miljørettet helsevern
Smittevernloven
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv

Se også

FHI – vannrapport nr 118 - 3. utgave Legionella