Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hygienesertifikat for skip

Gjennom internasjonalt regelverk - IHR (2005) - har Norge forpliktet seg til å forebygge, beskytte mot og kontrollere hendelser som kan utgjøre en trussel mot internasjonal folkehelse, herunder smittsomme sykdommer, samt sikre en helsemessig oppfølging ved slike hendelser.


Ethvert fartøy i utenriksfart skal kunne framlegge «Sertifikat for hygienekontroll på skip» eller «Sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip» ved ankomst til første havn i Norge eller annet land som har forpliktet seg etter IHR (2005).

«Sertifikat for hygienekontroll på skip» utstedes til skip som har gjennomført tilfredsstillende kontrolltiltak, som desinfeksjon, insektsutrydding, rotteutrydding eller annen sanering av smitte eller infeksjon om bord, herunder av vektorer eller reservoarer.

«Sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip» utstedes til skip som ikke har noen smitte eller infeksjon om bord, herunder ingen vektorer eller reservoarer. Begge typer sertifikat er gyldige i inntil 6 måneder, men kan forlenges med én måned av den havn som har utstedt siste gyldige sertifikat.

Nasjonalt folkehelseinstitutt godkjenner hvilke kommuner som kan utføre hygienekontroll på skip og utstede sertifikater for foretatt kontroll eller dispensasjon. Ålesund kommune er godkjent for utstedelse av begge typer sertifikater, og har også godkjenning for å utstede forlengelsessertifikater. Liste over godkjente norske havner ligger på Nasjonalt folkehelse-institutts hjemmeside; http://www.fhi.no.

Kommuneoverlegen i Ålesund har det formelle ansvaret. Praktisk utførelse med inspeksjon av fartøy og utstedelse av sertifikat er lagt til Ålesundregionens Havnevesen; tlf. 70 16 34 00, .

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter nærmere gebyrsatser for undersøkelse og kontroll som foretas i forbindelse med utstedelse av sertifikat. Sertifikatet må bestilles i god tid, helst et par dager før utstedelsen skal foregå, dersom dette er mulig.

Følgende opplysninger må gis:

  • Bestiller av sertifikatet med fakturaadresse.
  • Fartøyets navn.
  • Fartøyets hjemmehavn.
  • Fartøyets IMO-nummer.
  • Type fartøy (supplybåt, tankbåt, frysebåt, tråler etc.).
  • Ankomsthavn, når kommer fartøyet, hvor lenge blir det liggende.

Lovhenvisning

Smittevernloven, forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse, forskrift om skadedyrbekjempelse.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119