Skadedyr

Skrevet .

Huseier eller bruker av bygning og eiendom har ansvar for å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, oppdage og utrydde skadedyr. 

Sentrale tjenester

Huseier eller bruker av bygning og eiendom har ansvar for å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, oppdage og utrydde skadedyr. Eier eller bruker kan selv utføre skadedyrbekjempelse på egen eiendom.

For å hindre rotteplage anbefales det å gjennomføre grundig opprydning i kjellere, garasjer og uthus hver høst. Større mengder hageavfall og nedfallsfrukt bør også fjernes for å redusere antall gjemmesteder og yngleplasser, og for å hindre mattilgang nær boliger. Av samme grunn bør mating av fugler og villkatter unngås. Huseier må selv sørge for nødvendige sikringstiltak for å hindre rotter i å trenge inn i bygningen.

Rottegift fås kjøpt hos f.eks. fargehandlere, jernvareforretninger el. Felleskjøpet. Giften skal legges på et trygt, tørt sted, der verken barn, husdyr eller fugler kan komme til. Les informasjonen på pakken nøye før utlegging. Tilfeldig, ukontrollert utlegging skal ikke forekomme. På grunn av fare for at rotter dør inne, anbefales det ikke uten videre å legge ut gift innendørs eller i umiddelbar nærhet til bygning med rotteplage innendørs. I mange tilfeller vil det være mer hensiktsmessig å fange dyrene på rottefelle.

Ved større rotteplager i bygning anbefales det å kontakte skadedyrfirma.

Skadedyrbekjemper

Enhver som driver ervervsmessig skadedyrbekjempelse skal være godkjent av Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Liste over godkjente skadedyrbekjempere og hvilke firma disse representerer er lagt ut på Folkehelseinstituttets nettsider.

Krav til dokumentasjon

Den som utfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkning for miljø og helse. Bare godkjent skadedyrbekjemper kan bruke bekjempelsesmidler merket med faresymbol og farebetegnelse ”Meget giftig” og ”Giftig”. Skadedyrbekjemper skal dessuten føre løpende protokoll over hvilke bekjempelsestiltak som iverksettes og gi opplysninger i henhold til disse punktene til oppdragsgiver. Opplysningene bør gis skriftlig, gjerne ved utfylling av et skjema.

Protokollen skal inneholde følgende elleve punkter:

Søknad

Dersom skadedyrbekjempelse skal gjennomføres ved bruk av midler merket ”Meget giftig” eller ”Giftig”, skal skadedyrbekjemperen legge fram melding for kommunen senest tre uker før tiltaket. Skadedyrbekjemper skal gi nabovarsel til naboer og andre som kan bli berørt av skadedyrbekjempelsen dersom dette åpenbart ikke er nødvendig. Gjenpart av nabovarsel skal sendes kommunen sammen med meldingen

Lovhenvisning

Folkehelsetjenesteloven §§ 8,10 og 33 Lov om vern mot smittsomme sykdommer §§ 4-1, 4-10 og 7-11 Forskrift om skadedyrbekjempelse

Se også

Skadedyr - folkehelseinstituttet | Brosjyre om flått | Plantevern | Hygienesertifikat for skip