Godkjenning av frisør- og hudpleievirksomheter

Skrevet .

Alle frisør- og hudpleievirksomheter m.v. skal sende melding til kommunen før oppstart. Slik melding skal også gis når igangværende virksomhet skifter eier og ved større ominnredninger. For virksomheter som perforerer hud (tatovering, piercing, ”hull i ørene”) er det krav om godkjenning av lokalene. Ny godkjenning må innhentes ved eierskifte og ved større ominnredninger.

Alle som driver frisør, hudpleie (ink. hårfjerning, hånd- og fotpleie, aromaterapi, massasje, soneterapi, solarium m.m.) tatovering og hulltaking (piercing) må forholde seg til lokalt regelverk på området.

Ålesund kommune er godkjennings- og tilsynsmyndighet og det er kommuneoverlegen som har myndighet til å kreve forhold rettet dersom virksomheten ikke drives i samsvar med gjeldende lovverkskrav.

Frisør- og hudpleievirksomhet skal tilfredsstille gjeldende krav og sende melding til kommunen før lokalene tas i bruk. Tatoverings- og hulltakingsvirksomhet skal tilfredsstille gjeldende krav, og lokalene skal være godkjent av kommunen før disse tas i bruk.

Den som eier eller driver en slik virksomhet plikter å sørge for at bestemmelsene i forskriftenoverholdes, slik at virksomheten drives på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Dette skal sikres og dokumenteres gjennom virksomhetens internkontrollsystem.

Skjema

ikon_skjemaSøknadskjema og meldeskjema for frisør-, hudpleie- og tatoveringsvirksomhet.

Klage

Godkjennings- eller rettingsvedtak kan påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er tre uker etter at en er gjort kjent med vedtaket. Klagen rettes til kommunen, som legger saken fram for formannskapet. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Lovhensvisning

Lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 Kommunehelsetjenesteloven §§ 4a-1 og 4a-4 Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. av 06.05.98, siste endret 12.02.04.