Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Vaksine

Vaksine er svake eller døde smittestoffer eller toksiner som tilføres kroppen for å gjøre den immun mot sykdommen det aktuelle smittestoffet bærer med seg.

Reisevaksine

Vaksinasjonskontoret tilbyr vaksinasjon og rådgiving før utenlandsreiser.

Influensavaksine

Det vanlige er å ta influensavaksine om høsten/vinteren.

HPV-vaksine

Kvinner født i 1991 eller senere har gjennom et midlertidig vaksinasjonsprogram fått tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er nå avsluttet.

Smittevern

Kommunens smittevernlege (kommuneoverlege) har ansvar for kommunens gjennomføring av tiltak etter smittevernloven. Blant annet utarbeiding av smittevernplan.

Skadedyr

Huseier eller bruker av bygning og eiendom har ansvar for å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, oppdage og utrydde skadedyr. 

Godkjenning av frisør- og hudpleievirksomheter

Alle frisør- og hudpleievirksomheter m.v. skal sende melding til kommunen før oppstart. Slik melding skal også gis når igangværende virksomhet skifter eier og ved større ominnredninger. For virksomheter som perforerer hud (tatovering, piercing, ”hull i ørene”) er det krav om godkjenning av lokalene. Ny godkjenning må innhentes ved eierskifte og ved større ominnredninger.

Hygienesertifikat for skip

Gjennom internasjonalt regelverk - IHR (2005) - har Norge forpliktet seg til å forebygge, beskytte mot og kontrollere hendelser som kan utgjøre en trussel mot internasjonal folkehelse, herunder smittsomme sykdommer, samt sikre en helsemessig oppfølging ved slike hendelser.

Meldeplikt for badeanlegg

Før offentlige tilgjengelige badeanlegg og boblebad as i bruk og ved endringer i driften, skal eieren gi kommunen melding om alle forhold som kan virke inn på helse, hygiene eller trygghet for brukerne.

Kjøletårn og luftskrubbere

Det er meldeplikt for kjøletårn og luftskrubbere ved første gangs oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119