Miljørettet helsevern

Skrevet .

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske og sosiale miljøfaktorer.

Kommunen skal føre tilsyn med disse faktorene og ha oversikt over befolkningens helsetilstand.

Miljørettet helsevern er faglig selvstendig med ansvar for informasjon, rådgivning, utredning, godkjenning og tilsyn. Tjenestene er rettet mot publikum, bedrifter og offentlige virksomheter, og er basert på lover, forskrifter, standarder, retningslinjer mm.

Miljørettet helsevern gir råd omkring miljømessige forhold som kan påvirke helsen. Arbeidet gjøres gjennom medvirkning til planarbeid, publikumskontakt og gjennom tilsyn.

Dagmamma - godkjenning

Dagmammavirksomheter skal være godkjent av kommunen dersom virksomheten mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:
•virksomheten er regelmessig, og
•tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
•antall barn som er tilstede samtidig (inkludert egne barn), er tre eller flere.

Eksisterende virksomheter som oppfyller ovenstående krav må søke godkjenning. Nye virksomheter må innhente godkjenning før oppstart.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. skal bidra til å forebygge skade og ulykke, samt fremme helse og trivsel.
Regelverket omfatter både inne- og utområdet.

I Ålesund kommune er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter forskriften tillagt kommuneoverlegen.

NB! Statens helsetilsyn har utgitt en veileder til forskriften som bør brukes aktivt ved utfylling av skjemaet, Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Søknadsskjema

Søknadsskjema, beskrivelse av aktuelle vedlegg som må være med og veiledning ligger i skjemabanken

Miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Miljørettet helsevern i barnehager m.v. er alle tiltak som skal bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i § 2 i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

Virksomheter som er godkjenningspliktige etter ”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.” :

  • Barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:
    • virksomheten er regelmessig, og
    • tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
    • antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere
  • Grunnskoler
  • Videregående skoler

Virksomheter som omfattes av forskriften skal være helsemessig tilfredsstillende. Virksomhetene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at forskriftens bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold oppfylles på en allment akseptert måte. Dette skal sikres og dokumenteres gjennom virksomhetens internkontrollsystem.

Søknadsfrist og søknadskjema

Søknadskjema ligger i skjemabanken.

Klage

Godkjennings- eller rettingsvedtak kan påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er tre uker etter at en er gjort kjent med vedtaket. Klagen rettes til kommunen, som legger saken fram for formannskapet. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Lovgrunnlag

Kommunehelsetjenesteloven §§ 4a-1 og 4a-4 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Retningslinjer ved etablering/rehabilitering av skole – hygienisk og sikkerhetsmessig standard Retningslinjer ved etablering/rehabilitering av barnehage – hygienisk og sikkerhetsmessig standard Lov om vern mot tobakksskader § 6.

Tilsyn med asylmottak

Eiere, drivere av asylmottak eller tilsvarende virksomhet, skal sende melding til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer iht. folkehelseloven § 10 og forskrift om miljørettet helsevern § 14.

Kriterier

Utlendingsdirektoratet (UDI) har det overordnede hovedansvar for at asylmottakene holder en tilfredsstillende bygningsmessig standard, at det fysiske og psykososiale miljøet ikke virker negativt inn på beboernes helse, og for at øvrige bestemmelser i forskrift om miljørettet helsevern oppfylles.

Kommuneoverlegen fører tilsyn med de faktorer i miljøet som kan ha innvirkning på helse og trivsel, og kan fatte vedtak etter folkehelseloven kapittel 3.

Det er etter forskrift om miljørettet helsevern krav om at asylmottak skal sende melding før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer i virksomheten. Meldeskjema sendes til kommuneoverlegen i kommunen. Meldeplikten skal gjøre det lettere for kommuneoverlegen å utføre sin tilsynsoppgave.

Dersom meldingen avdekker forhold som gjør at forskriftens krav ikke vil etterleves, kan kommuneoverlegen etter folkehelseloven § 14 første ledd og forskrift om miljørettet helsevern § 6 fatte vedtak om retting av forhold(ene) før oppstart, utvidelse eller endring av virksomheten.

For å unngå at kommuneoverlegen i ettertid må kreve et forhold rettet, bør kommuneoverlegen så tidlig som mulig bli med i rådgivning og vurdering når et nytt asylmottak skal etableres.

Det skal etableres internkontrollsystem og utføres internkontroll for å sikre systematisk oppfølging og drift av asylmottaket. Internkontrollsystemet skal beskrive rutiner for drift og vedlikehold, løpende dokumentasjon av arbeidet samt system for avvikshåndtering. Ved avvik, dvs. svikt i rutiner eller ved brudd på forskriftens bestemmelser, skal dette håndteres etter utarbeidet avviksprosedyre. Hensikten med avviksprosedyren er å sikre at feil rettes og at problemer løses, og hindre gjentagelse.

Skjema

Meldeskjema om oppstart /endring av asylmottak (kommer)

Se også

UDI

Lovhenvisninger