God Helse-programmet i Ålesund

Skrevet .

Ålesund kommune ble med som partnerkommune innen God Helse-prosjektet i 2005. Målet vårt er å skape gode lokalsamfunn og god livskvalitet for menneskene som bor her.

Grunnlaget for helsa vår blir lagt i de daglige rutinene i hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid. I tillegg kommer strukturene for lokalmiljøene med for eksempel gang- og sykkelveier, gode møteplasser, samferdsel, helsetjeneste, idrettsanlegg, kulturaktiviteter osv.

Møre og Romsdal fylke fikk i 2004 status av Sosial- og helsedirektoratet som utviklingsfylke for forebyggende helse. Denne satsingen hadde utgangspunkt i fylket sitt eget planverk og Stortingsmelding 16 (2002-2003) (folkehelsemeldingen) . Møre og Romsdal har hatt en målrettet satsing på bygging av partnerskap om folkehelse. Dette arbeidet har fått navnet God Helse-satsingen, og byggingen av partnerskapet: God Helse-partnerskap.

Fylket har tatt på seg koordinatorfunksjonen for forebyggende helsearbeid, og har invitert kommunene og andre aktører til partnerskap om et langsiktig og helhetlig folkehelsearbeid. Det er opprettet et eget folkehelseutvalg med fylkesordføreren som leder. Satsingsområdene, som er sammenfallende med folkehelsemeldingen, er:

Se også God Helse-satsingen i Møre og Romsdal fylke.

Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helsen, redusere faktorer som medfører helserisiko og beskytte mot ytre helsetrusler. Videre skal folkehelsearbeidet bidra til en jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helsen.

Folkehelsearbeidet er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange samfunnssektorer med sikte på å:

Se også

Prosjektsider Helse- og omsorgsdepartementet | God Helse-satsingen i Møre og Romsdal fylke.