Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Ledsagerbevis

Artikkelindeks

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Ordningen gir ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres.

De som trenger ledsager for å benytte seg av kommunens kulturtilbud, kan søke om å få et ledsagerbevis. Ledsageren går da gratis inn på alle kulturarrangement som kommunen har avtale med.

Brukeren må selv betale sin egen billett, han må alltid vise ledsagerbeviset når billetter skal kjøpes.

Ledsageren kan være en av familien, venner eller personalet, dersom man bor på en institusjon.

Hva er ledsagerbevis?

Ledsagerbevis gis etter søknad i de kommuner som har tatt i bruk ordningen. Kortet gir ledsageren fri adgang til de steder og arrangementer som aksepterer ordningen. Den funksjonshemmede som er eieren av beviset, betaler selv gjeldende inngangspris. Kortholderen velger selv sin ledsager og kan ha ulike ledsagere.


Hvor kan kortet brukes?

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet der arrangører, transportselskap eller institusjoner som krever inngangspenger har akseptert ordningen. Den instansen i kommunen som utsteder kortet, vil også ha kunnskap om hvor kortet har gyldighet.

  • I kommunene
    I de kommuner som har innført ordningen kan kortetholder benytte alle kommunale institusjoner som har inngangspenger, for eksempel svømmehall og kino. Kommunene stiller også vanligvis krav til foreninger, institusjoner og arrangører som mottar økonomisk støtte fra kommunen, at de skal akseptere ordningen med ledsagerbevis. I tillegg er det i noen kommuner som har inngått avtale med private arrangører uten offentlig støtte, som for eksempel på treningssenter.
  • I fylkene
    Fylkeskommunen kan stille krav til institusjoner, arrangører og transportselskaper som mottar økonomisk støtte fra fylkeskommunen, at de skal akseptere ordningen med ledsagerbevis. I Vestfold, Vest-Agder og Nord-Trønderlag har fylkeskommunen inngått avtale med bussselskapene at ledsagerbeviset kan brukes på alle fylker i fylket. I Møre- og Romsdal er tilsvarende avtale inngått med fylkesbåtene.
  • Nasjonalt
    Ledsagerbevis aksepteres blant annet på Norges idrettsforbunds arrangementer, Riksteateret og Rikskonsertene. På NSB tog betaler den funksjonshemmende og ledsager 50% av full pris. Norlandia-hotellene tilbyr også ledsager og kortholder refusjon i forbindelse med overnatting. Kulturdepartementet har fastsatt som en regel om at alle som driver kulturformidling og som mottar økonomisk tilskudd fra dem, må akseptere ledsagerordningen.

Retningslinjer for ledsagerbevis

1. Formål
Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet. Ordningen vedtas og administreres av bostedskommunen, men er gyldig for hele landet de stedene ordningen aksepteres.

2. Funksjonshemming
Med funksjonshemming forstås et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse.

3. Ledsager
Ledsager er den som til enhver tid bistår den funksjonshemmede for at denne skal kunne oppnå formålet med ordningen.

4. Ledsagerbevis
Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand. Ledsagerbevis utstedes gratis av søkers bostedskommune. Nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år.

5. Søknad
Den funksjonshemmede søker bostedskommunen på fastsatt skjema om tilståelse av ledsagerbevis. Søknaden skal vedlegges passfoto. Ved behov kan det innhentes uttalelse fra enten primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat om den funksjonshemmedes behov for ledsager.

6. Varighet
Ved utstedelse av beviset vurderer kommunen hvor lenge beviset skal være gyldig, det kan gis tidsbegrenset eller varig gyldighet. Gyldighetsdato påføres beviset.

7. Gyldighet
Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som aksepterer ordningen. Offentlig fastsatt symbol bør settes opp på steder som aksepterer ordningen. Ordningen er landsdekkende og kan brukes over kommune- og fylkesgrensene.

8. Klage
Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages til det kommunale klageorgan.


Søknad

Dette er et digitalt skjema.

Søknadskjema for ledsagerbevis

Hvis du ikke kan bruke digitalt skjema, og ønsker tilsendt pdf, eller ønsker nærmere informasjon, vennligst ta kontakt med Servicetorget på tlf.70 16 20 00 eller på e-post:

Pris

Se pris/betalingsregulativ for ledsagerbevis

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119