Byggavfall

Skrevet .

Byggavfall skal kildesorteres. Det skal innleveres avfallsplaner og sluttrapport. Dette er beskrevet i forskriftene til plan- og bygningsloven - byggteknisk forskrift kapittel 9 og byggesaksforskriften kapittel 8, 12, 13 og 15.

Avfallsplanen skal inneholde en oversikt over byggavfall som forventes å oppstå i forbindelse med tiltaket og en plan for håndtering og disponering av avfallet. Ved rehabilitering og riving skal det i tillegg lages en miljøsaneringsbeskrivelse med planer for håndtering av farlig avfall, for eksempel fuger, puss og maling, som inneholder PCB.

For alle tiltakene stilles kravet om at minst 60 vekstprosent av avfallet kildesorteres. Dette skal gjøres på byggplassen, men kommunene kan i særlige tilfeller fravike dette kravet.

Viktigste kravene er:

Søknad

 

Se også

Miljødirektoratet (tidl. Statens Forurensningstilsyn)  | Direktoratet for byggkvalitet  | Norsk forening for farlig avfall | Sorteringsguide