Registrering av uregistrert jordsameie

Skrevet .

Reglene for registrering av uregistrert jordsameie finnes i Matrikkelloven § 14 og matrikkelforskriften § 32

Hvem kan rekvirere?

Registrering av jordsameie kan kreves av noen som har gjort sannsynlig å ha part i sameiet, eller av staten, fylkeskommune eller kommune. 

Se matrikkelloven § 14 

Hva skal rekvisisjonen inneholde?

Saksgang

Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler, orienterer vi om dette.
Dersom kriteriene er oppfylt, vil sameiet bli registrert i matrikkelen og berørte parter vil motta matrikkelbrev (et matrikkelbrev er en utskrift av data som er registrert i matrikkelen for eiendommen).
 
Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.