Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunneiendom og festegrunn

Skrevet .

Matrikkeforskriften § 2 bokstav l definerer umatrikulert grunn som: 

Grunneiendom eller festegrunn som var lovlig opprettet før grunneiendomsdelen av grunneiendoms- adresse- og bygningsregisteret (GAB-registeret) ble satt i kraft i vedkommende kommune og som ikke er tildelt eget matrikkelnummer. 

Påbudet om å føre ny matrikkelenhet inn i GAB trådde i kraft kommunevis fra 1. mars 1982 til 1. januar 1993. Matrikkelenhet som er opprettet etter at påbudet trådde i kraft kan ikke matrikuleres som umatrikulert grunn. Matrikulering av umatrikulert grunn kan kun benyttes i de tilfeller der arealet ikke er særskilt matrikulert fra før.

 

Hvem kan rekvirere?

Matrikulering av umatrikulert grunneiendom eller festegrunn kan kreves av dem nevnt i matrikkelloven § 9 andre ledd:

a) nokon som har gjort det sannsynleg at dei eig, fester eller har del i
grunneigedom eller festegrunn, eller
b) staten, fylkeskommune eller kommune.

Hva skal rekvisisjonen inneholde?

  • Skjema for rekvisisjon om oppmålingsforretning og matrikkelføring.
  • Den som krever matrikkelenheten matrikkelført skal dokumentere eiendomsretten/festeretten med avtale eller annet hjemmelsgrunnlag.
  • For grunn brukt til offentlig veg- eller jernbaneformål kan eiendomsrett dokumenteres med egenerklæring. Obs! Egenerklæringen skal bekrefte at man allerede er eier.
  • Situasjonskart - som viser aktuelt areal.

Saksgang

Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler, orienterer vi om dette.

Dersom kriteriene for saksbehandling er oppfylt vil varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning bli sendt til rekvirent samt berørte naboer til aktuell parsell.

Etter at oppmålingsforretning (matrikkelloven § 6) er avholdt vil det bli utarbeidet matrikkelbrev for eiendommene som har fått endret grense. Matrikkelbrevet blir oversendt rekvirent og berørte parter.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.