Uteareal til seksjon

Skrevet .

I tilfeller hvor man ønsker å få oppmålt uteareal til seksjon må det vedlegges rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring.

Hvem kan rekvirere?

Uteareal til seksjon kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i henhold til firmaattest rekvirere uteareal til seksjon, jfr matrikkelloven § 9

Hva skal rekvisisjonen inneholde?

Saksgang

Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler, orienterer vi om dette.

Dersom vilkårene er oppfylt vil varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning bli sendt til hjemmelshavere samt berørte naboer til den aktuelle grensestrekningen.

Etter at oppmålingsforretning er avholdt vil det bli utarbeidet matrikkelbrev for eiendommene som har fått endret grense. Matrikkelbrevet blir oversendt rekvirent samt berørte parter.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Emneord: uteareal, seksjonering, oppmåling