Oppmålingsforretning som faller inn under SAK10

Skrevet .

Dette er en forenklet fradeling av eiendom (uten vedtak etter plan- og bygningsloven) hvor aktuelt areal er avsatt til offentlig veiformål.

Hvem kan rekvirere?

Oppmålingsforretning som faller inn under SAK10 kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier,
kan personer med signaturrett i hht. firmaattest rekvirere søknad om grensejustering, jfr. Matrikkelloven §9.

Hva skal rekvisisjonen inneholde?

Vilkår

Byggesaksforskriften § 4-3 (SAK10)

Saksgang

Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler, orienterer vi om dette.

Dersom kriteriene er oppfylt, vil varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning bli sendt til rekvirent samt berørte naboer til den aktuelle grensestrekningen.

Etter at oppmålingsforretning er avholdt vil det bli utarbeidet matrikkelbrev for eiendommene som har fått endret grenser. Matrikkelbrevet blir oversendt rekvirent samt berørte parter.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.