Klarlegging av eksisterende grense

Skrevet .

Klarlegging av eksisterende grense utføres over både tidligere koordinatfestede eiendommer (eiendommer som er etablert ved målebrev eller matrikkelbrev) og ikke tidligere koordinatfestede eiendommer (eldre eiendommer som er etablert ved skylddelinger/utskiftninger eller tilsvarende).

Ved klarlegging av grense blir det alltid avholdt oppmålingsforretning som tar utgangspunkt i eiendomsbeskrivende dokumenter. Disse granskes/tolkes og sammenholdes med grensemarkeringer som finnes i terrenget.

Klarlegging av eksisterende grenser er hjemlet i matrikkelloven § 17  og matrikkelforskriften § 36.

Hvem kan rekvirere?

Klarlegging kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i hht. firmaattest rekvirere klarlegging av eksisterende grense, jfr. matrikkelloven § 17 

Hva skal rekvisisjonen inneholde?

Saksgang

Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler, orienterer vi om dette.

Dersom kriteriene er oppfylt, vil varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning bli sendt til rekvirent samt berørte naboer til den aktuelle grensestrekningen.

Etter at oppmålingsforretning er avholdt vil det bli utarbeidet matrikkelbrev for eiendommene som har fått endret grenser. Matrikkelbrevet blir oversendt rekvirent samt berørte parter.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.