Arealoverføring

Skrevet .

Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter enn hva som er mulig i form av grensejustering.

Ved arealoverføring slipper man å opprette egen grunneiendom, tinglyse skjøte og utføre en sammenføyning av eiendommene.

Arealoverføring skal registreres i matrikkelen og kommunen må sørge for tinglysing av erklæring om arealoverføring.

Veiledning til arealoverføring etter matrikkellova

1. Krav til arealoverføring jf matrikkellova (LOV-2005-06-17-101) § 15 og matrikkelforskriftenes (FOR-2009-06-26-864) § 33, samt merknader til forskriftens § 33.

2. Erklæring om arealoverføring.

3. Ved arealoverføring med matrikkelenheter med pant skal det foreligge erklæring om pantefrafall fra panthaverne i det avgivende areal.

4. Forhold til eierseksjoner

5. Verdivurdering

6. Konsesjon

7. Kommentar