Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Arealoverføring

Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter enn hva som er mulig i form av grensejustering.

Ved arealoverføring slipper man å opprette egen grunneiendom, tinglyse skjøte og utføre en sammenføyning av eiendommene.

Arealoverføring skal registreres i matrikkelen og kommunen må sørge for tinglysing av erklæring om arealoverføring.

Veiledning til arealoverføring etter matrikkellova

1. Krav til arealoverføring jf matrikkellova (LOV-2005-06-17-101) § 15 og matrikkelforskriftenes (FOR-2009-06-26-864) § 33, samt merknader til forskriftens § 33.

 • Arealoverføring kan bare gjøres mellom matrikkelenheter med eksisterende felles grense.
  • Det kan bare være to matrikkelenheter i hver arealoverføring.
  • Mindre areal som kan grensejusteres bør overføres ved grensejustering etter matrikkellovas § 16.
  • Det er ingen øvre grense for størrelse på arealoverføring.
  • Areal/volumet skal være sammenhengende del med den enheten den blir lagt til etter overføringen.
 • Enhetene som er involvert i arealoverføringen må være matrikulert.
  • Det vil si at det ikke kan arealoverføres mot umatrikulert grunn, som for eksempel vei, sjø, ol.
 • Tinglysingsmyndigheten skal motta melding om tinglysing for arealoverføring og alle nødvendige tilleggsdokument i samlet forsendelse.
  • Dette gjelder dokument om konsesjon, konsesjonsfrihet, erklæring om arealoverføring, pantefrafall (pantefrafall kan og bør panthaver sende inn og tinglyse selv i forkant).

2. Erklæring om arealoverføring.

 • Dersom det er ulike eiere på matrikkelenhetene, skal registrert eier eller fester (registrert i grunnboka på tinglysingstidspunktet - dette må sjekkes på ny før innsending til tinglysing) skrive under på "erklæring om arealoverføring".
 • Ved eiendomsoverdragelse av areal til offentlig veg- eller jernbanegrunn er det tilstrekkelig at eiendomsretten stadfestes med egenerklæring, jf. matrikkellova § 24 fjerde ledd.
 • "Erklæring om arealoverføring" skal partene fylle ut selv! Landmåler gir kun veiledning og kontrollerer erklæringen før tinglysing.
 • Ved bruk av fullmektig skal det gå klart frem av fullmakten at fullmektigen har adgang til dette.
 • Omfatter en matrikkelenhet felles bolig for ektefelle eller registrert partner, skal vedkommende også skrive under på "erklæring om arealoverføring" selv om de ikke er registrert som eier i grunnboken (jf tinglysingsloven LOV-1935-06-07-2 § 13 og Ekteskapsloven LOV-1991-07-04-47 § 32). Det er partene selv som må angi om sin sivilstand.
 • Landmåler bør ikke være vitne i "erklæring om arealoverføring".
 • Erklæringen skal inneholde opplysninger om kjøpesum og verdi på arealet (på tinglysningstidspunktet) for beregning av dokumentavgift. Landmåleren skal sjekke denne (jf dokumentavgiftsloven LOV-1975-12-12-59 § 7 tredje ledd). Kommunen kan bli ansvarlig for ytterligere innbetaling av dokumentavgift i ettertid om verdien på arealet er satt for lavt (jf dokumentavgiftsloven LOV-1975-12-12-59 § 6 annet ledd).
 • Kommunen er ansvarlig for at det blir betalt rett dokumentavgift, jf. forskriften § 8 og § 16. Dersom avgiftsmyndigheten ikke godtar avgiftsgrunnlaget og saken derfor ikke lar seg tinglyse, må kommunen overlate dette til partene for å få brakt korrekt avgiftsgrunnlag i orden. Matrikkelføringen kan ikke fullføres før dette er i orden.
 • Kommunen må betale dokumentavgiften (2,5 % av markedsverdi (avgiftsgrunnlaget) på tinglysingstidspunktet, info fra skatteetaten) og viderefakturere denne. Denne kan kreves inn på forhånd.
 • Dokumentutforming og utveksling av pengeytelser mellom partene krever kommunen at partene håndterer selv. De kan la seg bistå av eiendomsmegler, advokat eller liknende.

3. Ved arealoverføring med matrikkelenheter med pant skal det foreligge erklæring om pantefrafall fra panthaverne i det avgivende areal.

 • Original pantedokument må sendes til tinglysing påført eller vedlagt begjæring om sletting eller pantefrafall.
 • Panthaveren bør sende inn og tinglyse denne i forkant selv, dette kan også legges ved til tinglysing i samme ekspedisjon som resten av dokumentene.
 • Pantefrafall eller sletting utløser ikke tinglysingsgebyr.
 • Det er ikke mulig å gjennomføre en arealoverføring dersom panthaver ikke gir pantefrafall eller sletter pantet.
 • Kommunen ønsker ikke å garantere for pantet overfor panthavere.
 • Panterett i fast eiendom som erverves av stat, fylkeskommune eller kommune til veg- eller jernbaneformål, faller bort ved ervervet, jf. Panteloven LOV-1980-02-08-2 § 1-11 fjerde ledd.

4. Forhold til eierseksjoner

 • Det kan ikke overføres areal fra et eierseksjonssameie dersom hele eller deler av arealet utgjør en seksjon, det være seg hoveddel eller tilleggsdel. Arealoverføring kan således ikke omfatte areal som ligger som uteareal til en eierseksjon. Slike saker må eventuelt løses med reseksjonering før arealoverføring.
 • Det kan arealoverføres fra seksjonert ubebygd fellesareal.
 • Det kan arealoverføres til seksjonert ubebygd fellesareal, men den seksjonerte eiendommen kan ikke få tilført nye bruksenheter jf eierseksjonsloven LOV-1997-05-23-31 § 6 fjerde ledd.
 • Overføring av uteareal mellom seksjoner internt i et eierseksjonssameie (også mellom seksjon og fellesareal), er ikke å regne som arealoverføring, jf. forskriften § 35. Dette må gjøres med reseksjonering.

5. Verdivurdering

6. Konsesjon

 • Les om konsesjon ved erverv av fast eiendom her.
 • Konsesjonsloven (LOV-2003-11-28-98) bestemmer at alle erverv av fast eiendom og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år, er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven eller forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes også erverv av andeler eller parter i en eiendom.
 • Unntak fra konsesjonsplikten jf forskrift om konsesjonsfrihet mv. FOR-2003-12-08-1434 § 1.
  • Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn 100 dekar og heller ikke har mer enn 25 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord uten å søke konsesjon. Det samme gjelder tomter til bolig- og fritidsformål, og ubebygd areal som er lagt ut til annet enn landbruksformål. Erverv fra nær familie er også unntatt fra konsesjonsplikt.
  • Når konsesjonsfrie erverv skal tinglyses, må den nye eieren dokumentere at ervervet er konsesjonsfritt. Dette gjøres ved å bruke skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet. Noen erverv trenger heller ikke denne egenerklæringen. Disse nevnes i punktet under.
 • Erverv som er unntatt for konsesjon der egenerklæring ikke er nødvendig jf forskrift om konsesjonsfrihet mv. § 3. Nevner her bare det som kan være aktuelt for arealoverføring/grensejustering:
  • Erverv av mindre arealer som grenser til og skal legges til en allerede eksisterende bebygd eller ubebygd tomt, når samtykke til fradeling av arealet er gitt til dette formål etter plan- og bygningsloven og etter jordlova i område der jordlova gjelder. (Areal som kan grensejusteres).
  • Erverv av bebygd eiendom hvor tomta ikke overstiger 2 dekar.
  • Erverv av areal i rasjonaliseringsøyemed overensstemmende med jordlova ved overdragelse fra staten ved fylkeslandbruksstyret.
 • For alle erverv som det ikke er gjort unntak for i loven kreves det konsesjon.

7. Kommentar

 • Vanlig fradeling der partene selv står for overføring av hjemmel, pantefrafall og sammenføying kan benyttes når arealet som overføres kan være en selvstendig matrikkelenhet. Dette må da ha vært behandlet i saksbehandlingen av delesøknaden. Når det gjelder forholdet til forskriftene § 8 skal dette ha vært behandlet i behandlingen av fradelingssøknaden.
 • Rettigheter må klarlegges og kartfestet. Partene må påvise dette på oppmålingsforretningen. Endringer for rettigheten må registreres.
 • Er det tinglyst urådighetserklæring på eiendommen, må rettighetshaveren
 • samtykke til arealoverføringen. Partene må levere dette til landmåler før arealoverføringen kan matrikkelføres og tinglyses.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119