Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning kan gå ut på å:

 

  • klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet)
  • fremskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (matrikkelen.)
  • merke nye grenser i terrenget i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven
  • overføre areal mellom to matrikkelenheter (arealoverføring)

Det er plan- og bygningslovens regler som avgjør om deling kan skje. Først etter at kommunens vedtak om delingstillatelse foreligger, kan eiendomsdelingen skje gjennom en oppmåling av det som skal bli den nye eiendommen.

Matrikkelloven stiller krav til delingssøknaden og gjennomføringen av delingen.
 

Kriterier/vilkår

Oppmålingsforretning skal blant annet avholdes hvis du skal:

  • dele en matrikkelenhet
  • feste del av en matrikkelenhet for mer enn 10 år
  • registrere ny matrikkelenhet eller festegrunn
  • overføre areal fra en matrikkelenhet til en annen

Oppmålingsforretning med kartlegging av eiendomsgrensene må være utført før grunnbokshjemmelen til matrikkelenheten kan tinglyses.

Ved en eiendomsdeling blir en del (parsell) av en eiendom avmerket, oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev og gitt en egen matrikkelbetegnelse (gårds- og bruksnummer). Det sendes en utskrift av matrikkelen til eier som en dokumentasjon.
 
Etter tinglysing av matrikkelenheten kan den nye eiendommen eventuelt belånes og/eller overskjøtes.
 

Søknadskjema - rekvisisjon

Skjema for Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Priser

Se betalingsregulativ for Eiendomsregistrering - Gebyr etter matrikkelloven.

Se også

Matrikkelloven | Plan og bygningsloven | Statens kartverk om matrikkeloven  | Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kap. 7 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119