Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Grensepåvisning

Klarlegging av eksisterende grenser etter matrikkelloven § 17  og forskrift  § 36.

 Klarlegging av eksisterende grense utføres over både tidligere koordinatfestede eiendommer (eiendommer som er etablert ved målebrev eller matrikkelbrev) og ikke tidligere koordinatfestede eiendommer (eldre eiendommer som er etablert ved skylddelinger/utskiftninger eller tilsvarende).

Ved grensepåvisning blir det alltid avholdt oppmålingsforretning som tar utgangspunkt i eiendomsbeskrivende dokumenter. Disse granskes/tolkes og sammenholdes med grensemarkeringer som finnes i terrenget.

Deretter varsles eierne av de tilstøtende eiendommer, samt om nødvendig også andre berørte naboer, til oppmålingsforretningen i marken. Her blir resultatet av forundersøkelsen framlagt samtidig som partene inviteres til å komme med sine synspunkter og grensepåstander.

Ved enighet om grenseforløpet blir eiendomsgrensen merket med godkjente grensemerker, målt og nøyaktig kartfestet i Matrikkelen, som er Norges offisielle eiendomsregister.

I etterkant blir matrikkelbrev og oppmålingsprotokoll sendt ut til partene.

Grensepåvisning vil være en oppmålingsforretning i henhold til matrikkellovens bestemmelser og kan rekvireres av den som er nevnt i matrikkellovens  § 17.

Pris for tjenesten

Grensepåvisning faktureres etter gjeldende betalingsreglement for kart og oppmåling (gebyr etter matrikkelloven) - grensepåvisning mv.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119