Opprettelse av matrikkelenhet (fradeling)

Skrevet .

Hvem kan søke?

Opprettelse av ny matrikkelenhet kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt.
I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i henhold til firmattest rekvirere søknad om deling og oppmålingsforretning, jfr. matrikkelloven § 9

Hva skal søknaden inneholde?

Vilkår

  • Ny (og gammel/eksisterende) tomt må være sikret lovlig adgang til vei, vann og avløp.

Saksgang

Før søknad sendes til kommunen, må tiltaket nabovarsles (naboliste). Eventuelle merknader skal være mottatt av ansvarlig søker/tiltakshaver innen 2 uker etter at nabovarselet er sendt berørte parter.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer. Se også dibk.no

Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler i saken, orienterer vi om dette. Er det behov for behandling/uttalelser fra andre offentlige instanser, sørger kommunen for innhenting av disse.

Vedtak etter plan- og bygningsloven
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven. Vedtaket sendes til søkeren med kopi til eventuelle parter som har hatt innsigelser til søknaden. Saksbehandlingstid for delingssaker enten 3 eller 12 uker fra søknaden er komplett. 

Søkes det om fradeling av en landbrukseiendom, må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven § 12, dette gjøres etter at bygningsmyndighetene har fattet vedtak.