Grensejustering

Skrevet .

Grensejustering er en enkel sakstype for rene justeringer av eksisterende eiendomsgrenser.

Sakstypen benyttes bl.a. i tilfeller hvor endring av eiendomsgrensene gir bedre tilpasning til faktiske forhold, eller bedre arealutnyttelse. Av hensyn til panterett er det bare mindre areal som kan overføres ved en slik justering. Ved større areal må overføring løses ved fradeling fulgt av sammenføyning, eller ved arealoverføring.

Les mer i matrikkelloven § 9 og matrikkelforskriften § 34.

Hvem kan rekvirere?

Grensejustering kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i henhold til firmaattest rekvirere grensejustering, jfr. Matrikkelloven §9 og matrikkelforskriften § 34.

Hva skal rekvisisjonen inneholde?

Vilkår

Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m².
Ingen av eiendommene kan avgi ett areal som overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen (80 % av eiendommens areal må ligge i «ro»).
Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G). For anleggseiendom kan volumet økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 1000 m3.

Panterett faller bort i areal som avstås fra en eiendom ved grensejustering. Og panterett i eiendom som får tillagt areal, utvides til også å omfatte dette.
Ved grensejustering trenger det ikke skrives skjøte, da partenes underskrift i protokollen under en oppmålingsforretning erstatter dette.

Se matrikkelloven § 16 og matrikkelforskriften § 34

Ved ulike planformål på omsøkte arealer må det søkes dispensasjon.

Saksgang

Når rekvisisjonen er registrert i kommunen, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler, orienterer vi om dette.

Dersom kriteriene for grensejustering er oppfylt vil varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning bli sendt til hjemmelshavere samt berørte naboer til den aktuelle grensestrekningen. Etter at oppmålingsforretning er avholdt vil det bli utarbeidet matrikkelbrev for eiendommene som har fått endret grense. Matrikkelbrevet blir oversendt rekvirent samt berørte parter.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.