Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Konsesjon og konsesjonsfrihet

Kommunen er konsesjonsmyndighet for de fleste eiendomsoverdragelser etter konsesjonsloven.
 

Konsesjon
Dersom ervervet er konsesjonspliktig, må det søkes konsesjon på skjemaet: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv. - skjema LDIR-359.

Skjemaet sendes i original til:
Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund.
Skjemaet kan også leveres Rådhuset v/ Servicetorget, Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund.

Det påløper behandlingsgebyr som må betales før søknaden tas opp til behandling.

Spørsmål vedrørende erverv av eiendom som krever konsesjonsvedtak rettes til Nordre Sunnmøre Landbrukskontor - tlf. 70 16 59 00.

Konsesjonsfrihet
De aller fleste eiendomsoverdragelser er konsesjonsfrie. Dette innebærer at det ikke er nødvendig å søke om konsesjon når man erverver eiendom. Les mer om dette i forskrift om konsesjonsfrihet mv. -  FOR-2017-03-17-347 fra 18.04.2017.

Imidlertid krever tinglysingsmyndigheten ved tinglysing av hjemmelsdokument, for eksempel et skjøte eller en hjemmelserklæring ved arv, skifte og uskifte, i de fleste tilfeller en bekreftelse fra kommunen på at ervervet er konsesjonsfritt. Dette gjøres ved at kjøper gir opplysninger i en egenerklæring om konsesjonsfrihet. – skjema LDIR-360.

Skjemaet sendes i original til:
Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund.
Skjemaet kan også leveres Rådhuset v/ Servicetorget, Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund.

Kommunen bekrefter egenerklæringen og registrerer oppgitte opplysninger i  matrikkelen, offisielt register over fast eiendom. Kvittering sendes avsender. Dersom avsender har oppgitt sin epostadresse, sendes bekreftelse som epost.

Behandling av egenerklæring er gebyrfri.

Spørsmål vedrørende egenerklæring om konsesjonsfrihet rettes til Ålesund kommune v/Servicetorget - tlf. 70 16 20 00.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119