Anleggseiendom

Skrevet .

Når det etableres en eiendom over eller under en annen eiendom, defineres dette i matrikkelloven som en anleggseiendom eller volumeiendom.

Anleggseiendom 300x179

Anleggseiendom fradeles og opprettes som en egen matrikkelenhet (eiendom) med eget matrikkelnummer med gårds- og bruksnummer.

Hvem kan søke?

Eiendommens hjemmelshaver eller den som er gitt slik fullmakt. Fullmakt må da vedlegges søknaden. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i henhold til firmaattest rekvirere søknad om fradeling av anleggseiendom.

Hva skal søknaden inneholde?

Saksgang

Før søknad sendes til kommunen, må tiltaket nabovarsles (naboliste). Eventuelle merknader skal være mottatt av ansvarlig søker/tiltakshaver innen 2 uker etter at nabovarselet er sendt berørte parter.Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer. Se også dibk.no

Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler i saken, orienterer vi om dette. Er det behov for behandling/uttalelser fra andre offentlige instanser, sørger kommunen for innhenting av disse. 

Vedtak etter plan- og bygningsloven
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven. Vedtaket sendes til søkeren med kopi til eventuelle parter som har hatt innsigelser til søknaden. Saksbehandlingstid for delingssaker er inntil 12 uker fra søknaden er komplett.

Søkes det om fradeling av en landbrukseiendom, må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven § 12, dette gjøres etter at bygningsmyndighetene har fattet vedtak.

Lovhenvisning

Plan- og bygningsloven

Matrikkelloven