Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Tiltak som krever søknad og tillatelse - søker må ha sentral/lokal godkjenning

For søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 vil det bli stilt krav om lokal eller sentral godkjenning av søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende. Det vil i hovedsak kun bli gitt lokal godkjenning til foretak (firmaer) - og ikke til enkeltpersoner. Unntak er de tiltak nevnt over som kan forestås av tiltakshaver, samt punkt "m").

 

Må ha tillatelse fra kommunen

Tiltak på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, må ikke utføres uten tillatelse:

a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg.

b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a.

c) fasadeendring.

d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a.

e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a.

f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner.

g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig.

h) oppføring av innhegning mot veg.

i) plassering av skilt, reklameinnretninger o.l.

j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg.

k) vesentlig terrenginngrep.

l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass.

m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste
som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når
tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

Forhåndskonferanse

Før du går i gang med å søke er det lurt å ta kontakt med kommunen og bestille tid for forhåndskonferanse.

I et slikt møte med kommunen vil ulike forhold rundt tiltaket bli drøftet, så som mulighetene for å gjennomføre tiltaket, rammebetingelsene rundt tiltaket (planbestemmelser, dispensasjoner, forhold til andre offentlige instanser etc), hvilke krav som stilles til de som skal delta i byggeprosessen, forventet saksbehandlingstid etc.

Søknad 

Se byggeskjemaer i skjemabanken.

Rammetillatelse
Søknad for rammetillatelse skal angi tiltakets ytre og innvendige rammer. Herunder plassering, størrelse, form, fasade, eventuelle terrenginngrep, bruk, plangrunnlag, forhold til andre berørte myndigheter, naboforhold, behov for dispensasjon mm. Første trinn i flertrinns behandling.

Søknaden må inneholde alle de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne ta søknaden under behandling og gi igangsettingstillatelse.

Saksbehandlingstid
Saksbehandlingstiden er 12 uker dersom tiltaket ikke krever dispensasjon fra plan. Ved ettrinnssøknad og der tiltaket i tillegg er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere,
og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal søknaden avgjøres av kommunen innen 3 uker.

Dispensasjoner
Kommunen kan etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov, jf. plan- og bygningslovens kap. 19.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. En dispensasjonssøknad skrives i brevs form, skal alltid begrunnes og det skal gå klart frem av både søknad og nabovarsel at det søkes om dispensasjon.

Se også

Statens byggtekniske etat

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119