Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Tiltak som krever søknad og tillatelse - kan søke selv

Som oftest må du ha tillatelse fra kommunen før bygging og på de fleste byggeprosjekt kreves det at det søkes av noen med lokal eller sentral godkjennig.

Men på noen byggetiltak kan du søke selv:

1. Mindre tiltak på bebygd eiendom som:

  • Oppføring av et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2. Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Tilbygg nærmere nabogrensen enn 4 m krever samtykke fra nabo (pbl § 29-4).
  • Oppføring av én enkelt frittstående bygning som ikke skal benyttes til å bo i, og der verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 70 m².
    Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller. Avstand til nabogrensen skal i utgangspunktet være over 4 meter, men for uthus, garasje og lignende mindre bygning med bruksareal eller bebygd areal under 50 m² kan kommunen godkjenne plassering nærmere eller i grensen. Bygget bør da ligge minst 1,0 meter fra nabogrensen, på grunn av vedlikehold og branntekniske forhold.
  • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet. Bruksendring av f.eks. kjellerrom eller loft til boligrom. Det forutsettes at endringen ikke kommer i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Endringene må f.eks. ivareta krav til rømningsveger, lys og takhøyde. Etablering av nye boenheter vil kreve søknad som er ansvarsbelagt.

2. Oppføring, endring og reparasjon av alminnelig driftsbygning i landbruket (< 1000 m2 BRA).

3. Arbeid i tilknytning til midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.

4. Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119