Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Tiltak som ikke krever søknad

For tiltak som ikke krever søknad er det  likevel en forutsetning at tiltaket utføres forsvarlig og i samsvar med lov, forskrift og planvedtak.

 

Tiltak

Tiltak vilkår / bestemmelser

NYE BYGNINGER OG BYGGVERK

Mindre frittliggende bygning på bebygd eiendom og mindre byggverk knyttet til drift av jord- og skogbruksområder. Inntil 15 m2 bruttoareal. Maks. mønehøyde 3,0 m. Maks gesimshøyde 2,5 m. Min. 1,0 m avstand til annet hus på eiendommen og 4,0 m til nabogrense. Ikke til beboelse.

TILTAK I EKSISTERENDE BYGNING

Mindre fasadeendring. Skal ikke føre til at bygningens eksteriørkarakter endres. F.eks. skifte av vinduer til annen oppdeling, hengsling o.l. er i utgangspunktet søknadspliktig. NB!For områder regulert til bevaring av bygninger er som hovedregel alle fasadeendringer søknadspliktige. Gjenstående originale fasadeelementer (vindu, dører m.m) må ikke skiftes uten at dette er godkjent av kommunen.
Tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse. Ved bygg i sentrum kontaktes bygningsseksjonen først.
Ikkebærende vegg innenfor branncelle eller et lydområde. Skal ikke endre vesentlige krav til planløsning.
Installering, endring, reparasjon av enkle installasjoner innenfor
en bruksenhet eller branncelle.
 
Installasjon, endring og reparasjon av ildsted.  Skorstein, inkl. rehabilitering, er søknadspliktig.

MINDRE TILTAK UTENDØRS

Frittliggende utepeis, utegolv, postkassestativ, trampoliner,
mindre skulpturer o.l.
 
Mindre antenne for radio/TV. Inntil 2,0 m høy. Parabol med diameter inntil 1,2 m.
Reklameskilt. Maks. 3,0 m² for skilt og reklameinnretning montert flatt på vegg. NB! Krav om estetikk. Unntaket gjelder ikke plassering av flere skilt på samme fasade. Særskilte skiltbestemmelser for sentrum og en del andre områder.
Levegg, frittstående eller forbundet med bygning Inntil 1,8 m høy og mindre enn 10,0 m lang, minst 4,0 m fra nabogrense.
Innhegning som ikke står mot veg.  
Innhegning mot veg. Åpent gjerde inntil 1,5 m høyt (2,0 m i industriområde) Må ikke hindre sikten i frisiktsone mot veg.
Forstøtningsmur. Inntil 0,5 m høy i nabogrense, inntil 1,0 m høy minst 2,0 m
fra nabogrense eller inntil 1,5 m høy minst 4,0 m fra nabogrense.
Fylling eller planering av terreng. Maks 1,5 m avvik fra opprinnelig terreng i tettbygd strøk. Maks 0,5 m avvik for rekke- eller kjedehus i tett bebyggelse. Maks 3,0 m avvik i spredtbygd strøk. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 2,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei.
Graving for kabler (el, tele, TV o.l.). (Husk likevel gravemelding)
Lokal drenering, samt reparasjon ved rør- og ledningsbrudd. Drenering ikke tilknyttet overvanns- eller avløpsnett.
Intern veg på tomt og oppstillingsplass for biler og landbruksmaskiner. For eiendommens egen bruk. NB! Ikke ny eller endret avkjørsel eller vesentlig terrenginngrep.

ANNET

Andre mindre tiltak Kommunen avgjør hvilke og kan sette vilkår.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119