Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hvordan søker du om byggetiltak?

Er du privatperson og skal søke om et lite tiltak?

Dette må du gjøre:

1. Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet. Husk å sette mål på tiltaket, samt avstand til grense og bebyggelse i nærheten.

2. Hente ut naboliste kan hjemmelshaver (gjelder privatpersoner) hente ut ved å møte opp ved Servicetorget for å fylle ut bestillingsskjema og fremvise legitimasjon. Firma som har registrert seg kan sende ferdig utfylt bestillingsskjema til Servicetorget. Du kan lese mer om uthenting av naboliste på vår side om eiendomsinformasjon.

3. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Skjema for nabovarsel finner du enten ved å bruke elektronisk skjema via ByggSøk eller på siden for papirblanketter. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen. Nabovarselet kan sendes elektronisk, dette kan gjøres for eksempel som e-post om du kjenner nabo/gjenboers e-postadresse. For at nabovarslingen skal være gyldig må nabo/gjenboer svare at e-posten er mottatt. (Automatisk generert svar holder ikke.) Utskrift av svarmailen fra nabo må vedlegges Kvittering for nabovarsel. Hvis du skal nabovarsle Ålesund kommune, så skal e-posten med nabovarsel sendes til: for besvarelse og registrering. 

4. Vent minst 2 uker for eventuelle nabomerknader, og send til søknaden til kommunen. Den skal inneholde:

  • Søknadsskjema (elektronisk via ByggSøk eller papirblankett)
  • Gjenpart av nabovarsel
  • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
  • Eventuelt søknad om dispensasjon fra arealplan
  • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), det vil si tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra kommunen. For noen tiltak holder det med kartutsnitt, dette vil i så fall gå frem av veiledningen.
  • Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100.
  • Eventuell avklaring i forhold til andre myndigheter.

Skjema

Rammetillatelse

Søknad for rammetillatelse skal angi tiltakets ytre og innvendige rammer. Herunder plassering, størrelse, form, fasade, eventuelle terrenginngrep, bruk, plangrunnlag, forhold til andre berørte myndigheter, naboforhold, behov for dispensasjon mm.

Ett-trinns søknadsbehandling

Søknaden skal inneholde alle de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne ta søknaden under behandling og gi igangsettingstillatelse.

Saksbehandlingstiden er 12 uker dersom tiltaket ikke krever dispensasjon fra plan.

Ved ettrinnssøknad og der tiltaket i tillegg er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal søknaden avgjøres av kommunen innen 3 uker.

Dispensasjoner

Kommunen kan etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov, jfr. plan- og bygningslovens kap. 19.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

En dispensasjonssøknad skrives i brevs form, skal alltid begrunnes og det skal gå klart frem av både søknad og nabovarsel at det søkes om dispensasjon.

Andre nettressurser

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119