Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Overgang barnehage - skole

Ålesund kommune vil sikre helhet og sammenheng mellom barnehage og skole, slik at barna møter godt forberedt og trygge til skolestart. Denne prosedyren er for alle kommunale og private barnehager og skoler.

Det er viktig at barnehage, skole og foresatte samarbeider aktivt omkring det enkelte barns utvikling og læring. En god overgang for den enkelte forutsetter utvikling av gode og trygge rammer, samt gode verdier og gode holdninger.

Barnehagen har sin rolle i overgangen, skolen har sin og foresatte har sin. Ansvar må tydeliggjøres, for det er når vi samhandler godt at vi sikrer overgangen best.

Fra barnehage til skole-brosjyre

pdfBrosjyre_skolestart.pdf

Forventninger til foresatte

Foresatte er engasjerte og deltakende i barnets overgang mellom barnehage og barneskole.

Du kan bidra ved å:

  • Samtale med barnet om hvilke tanker han/hun har om skolen, slik at barnet får realistiske forventninger til skolestart.
  • Snakke positivt om skolen og gå skolevegen sammen med barnet.
  • La barnet få en god døgnrytme med nok søvn og et sunt kosthold.
  • Hjelpe barnet til å bli mest mulig selvstendig i påkledning og ved toalettbesøk.

Hva skjer i barnehagen før skolestart?

  • Barnehagen legger til rette for at barnet kan ta avskjed med barnehagen på en god måte og gleder seg til å begynne på skolen.
  • Barnehagen har eget pedagogisk opplegg for 5-åringene.
  • Alle foreldre/foresatte inviteres til foreldremøte høsten siste året i barnehagen. Der får de presentert prosedyre for overgang barnehage – skole, blir orientert om barnehagens pedagogiske opplegg og får diskutere sin egen rolle og medvirkning i overgangen.
  • Det gjennomføres overgangsmøte mellom barnehage og skole for de barna som er utredet av PPT eller som eventuelt har oppfølging gjennom andre instanser. Overføringsmøtet gjennomføres etter egen prosedyre.

Hva skjer i skolen før skolestart

Innskrivingsdag

Barnets første møte med skolen. Innskrivingsdag er i januar måned, samme år som skolestart. Barnet får ved årsskiftet skriftlig invitasjon fra skolen og møter sammen med foreldre/foresatte.

Innskolingsdag

I månedsskifte mai/juni inviteres barnet til innskolingsdag. Her får barnet møte sine klassekamerater, rektor, lærere og faddere,
samt leder for SFO (skolefritidsordning). Barnet vil også få omvisning i skolen.

Foreldremøte

Foreldremøtene avholdes i forbindelse med innskolingsdag. Her får foreldre/foresatte informasjon om skolestart, hvilke forventninger skolen har til foreldre/foresatte ved skolestart og om evt. temakvelder i regi av skole/kommune.

Skoletilhørighet

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen de sokner til. I henhold til Opplæringsloven § 8- 1, er det anledning til å søke om skolegang ved en annen skole (skolebytte) enn den eleven sokner til. Rektor ved den enkelte skole vil kunne gi nærmere informasjon om saksgang.

Skolefritidsordning

Alle grunnskolene tilbyr skolefritidsordning (SFO). SFO skal gi elevene varierte muligheter for lek, og imøtekomme foreldrenes behov for at barna skal ha et godt og trygt tilsyns- og omsorgstilbud som virker fremmende på barnas utvikling.

Utsatt skolestart

Barnet har rett til utsatt skolestart dersom det etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen. Utsatt skolestart innebærer skolestart det kalenderåret barnet fyller sju år.

Tidligere skolestart

Tidligere skolestart innebærer at barnet begynner på skolen det kalenderåret barnet fyller fem år. For å få tidligere skolestart må barnet fylle fem år innen 1. april. Det må foreligge sakkyndig vurdering fra PPT.

Skoleskyss

Som hovedregel har elever i grunnskolen rett på gratis skoleskyss dersom de har mer enn 4 kilometer skoleveg, for 1. klasse gjelder
retten dersom eleven har mer enn 2 kilometer skoleveg. Skyssreglement for elever i grunnskolen finnes på hjemmesidene til

Målformer i grunnskolen

Kommunen gir forskrifter om hvilken målform som skal være hovedmål ved de enkelte skolene. Hovedmålet skal benyttes i skriftlig opplæring og i skriftlig arbeid. Når minst ti elever på et av klassetrinnene 1 - 7 i kommunen ønsker skriftlig opplæring på et annet hovedmål enn det kommunen har vedtatt, har disse elevene rett til å tilhøre en egen elevgruppe. Slik melding gis til den skolen der eleven skriver seg inn, og fortrinnsvis i forbindelse med innskrivingen.

ETTER SKOLESTART

Det inviteres til foreldremøte i slutten av august. Der vil skolestart bli oppsummert og praktisk informasjon gitt. I løpet av høsten inviterer kontaktlærer til foreldresamtale.

Se også

Overgang barnehage til skole - Prosedyre | Foreldreråd

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119