Inntektsgradert betaling i barnehage 2019/2020

Skrevet .

For foreldre med lav inntekt er det er mulig å søke redusert betaling i barnehage. Vedtak kan gis for ett år av gangen.


Inntektsgradert foreldrebetaling ytes som tilskudd til familier med samlet bruttoinntekt under kr 557 333,-

Maksimumssats for barnehageplass kr 3040,- pr. mnd. for de med brutto inntekt over kr 557 333,-. (kr. 33 440,- per år)

Familier med lavere bruttoinntekt kan søke om redusert foreldrebetaling. Satsen skal da være 6% av brutto inntekt.

Gratis kjernetid for 2 - 3- 4- og 5-åringer.

Alle 2- 3- 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timers gratis oppholdstid i barnehage per uke. Inntektsgrensen er her satt til kroner 548 500,-

Komplett søknad

Inntil søknad med dokumentasjon foreligger, forblir foreldrebetalingen uendret. Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Rett til moderasjon og/eller gratis kjernetid gjelder fra og med den første hele måned etter søknadstidspunktet.

SØK om redusert foreldrebetaling.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for hele barnehageåret er 31. august.

Det er mulig å søke hele året, men søknader som kommer inn etter 31. august har ikke tilbakevirkende kraft. Vedtak vil da gjelde for måneden etter søknaden ble mottatt.

Hva som kreves av dokumentasjon til søknaden.

Godkjent inntektsdokumentasjon

 


For arbeidstaker:

For selvstendig næringsdrivende:

For arbeidsledige:

For hjemmeværende:

For studenter:

For sosialklienter/ flyktninger: