Barn med spesielle behov

I de fleste tilfeller vil et ordinært barnehagetilbud være godt nok til å imøtekomme barns individuelle behov, men i noen tilfeller kan det være nødvendig med særskilte tilrettelagte tilbud.

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Kommunens tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er nødvendig for at barnet skal nyttiggjøre seg av barnehageplassen. Plikten gjelder barn med nedsatt funksjonsevne som er bosatt i kommunen og som har barnehageplass.

Dette er bestemt i barnehageloven § 19g.

Skjema

Det er foreldrene i samråd med barnehagen som melder om behov for individuelt tilrettelagt barnehagetilbud til sitt barn.

Bruk skjemaet melding om behov for tilrettelegging i barnehage.elding om behov for tilrettelegging i barnehage.