Tilsyn i barnehager

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.

Tilsyn med barnehagene er hjemlet i §16 i Lov om barnehager.

Lov av 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) sier at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jfr. §§ 8 og 16. Videre skal kommunen som barnehagemyndighet føre tilsyn med kommunale og ikke-kommunale virksomheter som er godkjent etter barnehagelovens § 6 og §11, eller som kan være godkjenningspliktige etter § 6.

Tilsynet skal omfatte alle myndighetskrav, dvs. krav som er stilt i lov og forskrifter. Grunnlaget for tilsynet er gjeldene lover og forskrifter. Tilsynsmyndigheten skal påse at virksomhetene drives innenfor rammen av godkjenning, at barnehagens vedtekter ikke er i strid med loven og at innholdet er i samsvar med lov og rammeplan.

Det er opprettet en egen Kommunal plan for tilsyn i barnehagene:

Andre nettressurser

Etablering av barnehage  |  Barnehagetilskudd