Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Barnevern

Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst.

Barnevernet gir hjelp til barn og unge i alderen 0-18 år og deres familier. I noen tilfeller kan hjelp gis til fylte 23 år.
Barnevernet er til for de barna som har en spesielt krevende og utfordrende livssituasjon. For at barnevernet skal kunne gjøre denne viktige jobben er barnevernet helt avhengig av at alle tar ansvar og melder fra om bekymring for barn.


Du kan nå barnevernet på telefon 70 16 43 40.

Taushetsplikt

Barnevernet har taushetsplikt overfor andre hjelpeinstanser. Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at barnet eller ungdommen får hjelp til rett tid fordi barnevernet kan be om samtykke til å innhente opplysninger fra andre instanser som er i kontakt med familien, for eksempel barnehage, skole helsestasjon, PPT eller barne- og ungdomspsykiatrien.

Barnevernvakta i Ålesund

Barnevernvakta er tilgjengelig for barn og unge og deres familier som har akutt behov for hjelp utenom barnevernets ordinær kontortid. Hovedoppgavene er bistand til barn, unge og familier i krise. Bistand gis i form av samtaler, konfliktløsning, korttidsoppfølging av barn og unge i samarbeid med foreldre, eller kriseplassering i institusjon og beredskapshjem.
Telefon: 02800/91 57 60 20
Åpningstider mandag – fredag kl. 16:30 – 02:00
Fredag – søndag døgnåpnet.
Adresse: Ålesund politistasjon.

Hvordan blir barnevernet best mulig?

Vi ønsker at du som benytter eller har benyttet hjelp fra barnevernet har gode erfaringer. Vi trenger å få vite om både gode og dårlige opplevelser slik at vi kan bli bedre. Snakker og skriver vi forståelig? Ta kontakt og gi oss tilbakemelding. Kontaktinformasjon finner du i boksen i høyre marg.

Ønske om å bli fosterforeldre?

Les mer om fosterhjem her. Ta kontakt med Bufetat , fagteam Ålesund på tlf 46617300
Du kan også lese mer om dette på Bufdir sine sider www.bufdir.no/barnevern

Se også

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119