Ålesundkommune logo sidestilt 246

Stafsethneset skole

Stafsethneset hovedhusetStafsethneset skole ligger i Vegsundet, og består av:

  • to hovedhus
  • låve
  • stabbur
  • to naust
  • stor hage

Skolen bruker nærmiljøet aktivt i opplæringen. Mange av våre praktiske aktiviteter er knyttet til friluftsliv og båtliv.  

Undervisningen er delt. Den teoretiske biten tar vi inne på formiddagen og fletter denne inn i praktisk arbeid etter lunsj. Undervisningen er ofte tverrfaglig med ulike temaer. For eksempel kan vi arbeide med temaet Energi, og da kan vi flette inn norsk, engelsk, matematikk, gymnastikk og mat og helse. Enkelte temaer er knyttet til Stafsethnesets drift og de ulike årstidene.

Eleven får mye ansvar for å drifte tilbudet ved skolen. Det er alltid en pedagog tilgjengelig for å veilede deg med det du trenger for å komme videre. Ansatte ved skolen arbeider for å skape gode relasjoner med elevene slik at du skal føle deg trygg i skolehverdagen.

Skolen drar på ekskursjoner til skog, fjell, sjø, Ålesund by, museer, kino og konserter. Vi besøker også bedrifter og organisasjoner slik at elever får kjennskap til ulike yrker, men også for at de skal få et innblikk i hvordan samfunnet og en arbeidsplass fungerer.

For at elevene skal få god oversikt og kjenne seg trygg i sitt valg av videregående opplæring har vi tett kontakt med og besøker ulike videregående skoler.

Det er undervisning i mindre gruppe på Stafsethneset. Det betyr at eleven har mye og intensiv skolefaglig veiledning. Det blir også veiledet innenfor sosial-emosjonelle vansker i forhold til god fungering i elevrollen. Målsetningen vår er at eleven får økt lærelyst og mestringsfølelse, får gode læringsstrategier, kan nyttiggjøre seg veiledning, økt motivasjon for videre utdanning og en god overgang til videregående opplæring.

Fagene

Hver uke undervises det i basisfagene norsk, matematikk og engelsk. Fagene KRLE, samfunnsfag, natur og miljø undervises i perioder, ofte i forbindelse med tverrfaglige prosjekter.

Mat og helse inngår i praktisk arbeid. Ansvar for lunsj og en ukentlig varmlunsj går på omgang mellom elevene. Vi spiser lunsj i fellesskap hver dag på skolen.

Det er kroppsøving hver uke, og vi er mye fysisk aktive. I utegym satser vi på halve dager med fysisk fostring og hele dager med variert tilbud i friluftsliv. Du trenger ikke å være trent for å begynne hos oss, men elevene merker godt fremgang etter et år på Stafsethneset skole

Kunst og håndverk dekkes opp hovedsakelig gjennom snekring, tverrfaglige prosjekter og jule verksted. Musikk annenhver uke

IKT inngår både i teoriundervisning og i praktisk oppgaver. Alle elevene har egen datamaskin her på skolen, den bruker vi mye i undervisningen. I tillegg til bruk av retteprogram og andre pedagogiske hjelpemidler får alle elevene mulighet til å bli hørt muntlig ved skriftlige innleveringer og prøver.

Arbeidspraksis

En dag i uken er satt av til arbeidspraksis hos ekstern arbeidsgiver. Vi ordner praksisplass etter avtale med eleven og foresatte.

Arbeidstiden er 5 timer, og godtgjøres med 100 kroner for hver gjennomført hel arbeidsdag.

Arbeidspraksis er på lik linje med ordinær undervisning og det er vanlige fraværsregler som gjelder her. Skolen følger opp elevens trivsel og mestring i arbeidspraksis hver uke.

Vurdering

Vurdering i løpet av skoletiden og ved avslutningen i 10.klasse skjer etter gjeldende lover og forskrifter for grunnskolen, med tallkarakterer fra 1- 6. Omfanget i teorifaglige skoletimer vil være i noe mindre grad enn på elevenes hjemskole, som følge av vår vektlegging av formidling gjennom praktisk aktivitet.

Undervisningen er tilrettelagt det nivået elevene er på, hvilket tilsier at undervisningen kanskje ikke er av samme vanskelighetsgrad som klassetrinnet skulle tilsi. Alle elever får egen IOP (individuell opplæringsplan), med utrykte mål for hva eleven trenger å arbeide med både faglig og sosialt.

Ordinær skriftlig og muntlig avgangseksamen gjennomføres på Blindheim ungdomsskole. Vitnemålet blir utstedt av elevens hjemskole, så det vil ikke fremkomme på vitnemålet at eleven har deltatt i alternativ undervisning ved Stafsethneset.

Helsesøster

Vi har Helsesøster ved skolen. Helsesøster kommer på jevnlig besøk på avtalte datoer og etter avtale om eleven ønsker samtale utenom ordinær tid.

Skoleskyss

Elevene får dekt reise til og fra Stafsethneset skole samt til og fra arbeidspraksis på onsdagene

Hjem-skole samarbeid

Som skole ønsker vi en åpen kontakt og et forpliktende samarbeid med hjemmet. Dette fordi vi vet hvor viktig dialog med foresatte er for elevens fremgang. Vi har kontaktmøte og foreldremøte 2 ganger i året.

Vi ringer foreldrene hver 14 dag, men noe ganger er behovet for kontakt større, da tilpasser vi oss.  

Ta gjerne kontakt for å høre hvordan det går på skolen, eller formidle noe som hjelper oss til å gjøre en bedre jobb! Vi er tilgjengelige på telefon og e-post.

Søknad til videregående utdanning

Elevene ved Stafsethneset søker videregående på lik linje med andre elever i kommunen om ikke annet er avtalt med eleven og foreldrene. Søkeprosessen blir ivaretatt av Stafsethneset og hjemskolen i et samarbeid.

Søke om plass

Skolen din har søknadsskjema til Stafsethneset alternative skole. De hjelper deg med å skrive søknad.

Stafsethneset har hovedopptak i slutten av april. Det er løpende opptak om det blir ledig plass. Tilbudet er frivillig for eleven.  Kjenner eleven at dette ikke er det rette, er det mulig å avslutte skoleplassen, eleven blir da tilbakeført til hjemskolen.

Eleven er velkommen sammen med foreldre eller lærer på omvisning på Stafsethneset. 

Ring 70 16 42 10 / 95 23 18 07 /  40 24 81 18 for avtale.

 

Magny Barmen
Prosjektleiar
Stafsethneset alternative skole
Tlf: 70 16 42 10
Epost:
 

 

 

Ålesund kommune, Virksomhet for alternativ opplæring