Kommuneplan

Kommuneplan

Kva er ein kommuneplan?

Kommuneplanen styrer all planlegging i ein kommune. Den skal peike ut den langsiktige utviklinga i kommunen og angår difor alle som bur og jobber i kommunen.
Kvar skal vi ha grøne områder, korleis planlegg vi for å oppnå god helse, korleis legg vi til rette for at alle grupper skal kunne bruke tilbod og bygninger, korleis skaper vi ein god kunnskapsby, kvar skal bussar, sykkelstiar og turløyper gå og kvar skal vi bygge nye gode boligområde, er nokre av dei temaene kommuneplanen gir svar på.
 

Kommunal planlegging skal ta vare på både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgåver.

Sjå planane

I kommunens to kartportalar WebInnsyn og GeoInnsyn kan du sjølv studere vedtatte kommuneplanar/kommunedelplanar, reguleringsplanar med tilhøyrande reguleringsføresegner og reguleringsplanar under arbeid.

Sjå planinnsyn og plankart.

Kommuneplan

Kommuneplanen består av ein samfunnsdel, ein arealdel og ein handlingsdel:

  1. Samfunnsdelen skal innehalde langsiktige mål og strategiar, og skal peika ut retning for utviklinga av kommunen som organisasjon og kommune som samfunn. Samfunnsdelen skal bygge på FN sine berekraftsmål, og vise korleis måla vert følgt opp lokalt.
    Her kan du lese samfunnsdelen.
  2. Arealdelen består av et plankart med føresegner og ein planomtale med konsekvensutgreiing, og viser korleis areala i kommunen skal brukast og/eller vernast, og korleis strategiane frå samfunnsdelen skal realiserast ved rett lokalisering av tenester og funksjoner. .
  3. Handlingsdelen fortel korleis kommuneplanen skal følgast og skal reviderast årleg.

Minst éin gong i løpet av kvar valperiode skal kommunestyret vurdera kommuneplanen samla, herunder om det er nødvendig å gjera endringar i han.

Ifølgje planstrategien vår skal kommuneplanen sin samfunnsdel gjennomførast i 2020, og arealdelen skal startast opp i 2022. 

Våre satsingsområde

FN sine berekraftsmål har vorte arbeidd med over ein periode. Fellesnemnda har hatt ansvar for å førebu den nye kommunen, og «sortert» berekraftsmål i satsings-område. Satsingsområda som er vedtekne er:

  • Livskvalitet for innbyggjarane som handlar om å utvikle eit sosialt og berekraftig samfunn som er bygd på likeverd, rettferd og respekt og å inkludere, i eit samfunn som er trygt for alle, og der alle kan opp-leve å høyre til.
  • Berekraftig miljø som handlar om utvikling av eit klimavennleg og robust samfunn gjennom lavutslepp, berekraftig resursbruk og forsvarleg beredskapstilpassing.
  • Vekstkraftig samfunn som handlar om at regionen viser gjennomføringskraft og posisjonerer seg lokalt og nasjonalt, ut frå sine fortrinn.

Sjå og les meir om satsingsområda i kommuneplanen.

Mer informasjon

Til toppen