Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Hovudnummeret til Ålesund kommune er
70 16 20 00. Vår informasjonstelefon om korona 70 16 40 60 er betjent frå klokka 08.30 - 15.30 på kvardagar.

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

Kommuneplan

Kommuneplan

Hvordan skal menneskene leve, bo og ha det bra? Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene.

Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel, en arealdel og en handlingsdel:

 1. Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging.Den legger føringer for den kommunale aktiviteten og er dermed et viktig beslutningsgrunnlag for sektorenes virksomhet. På denne måten er den med på å sikre en forutsigbar planlegging ved at mål og strategier i denne planen skal gjenfinnes i kommunens øvrige planer.
   
 2. Kommuneplanens arealdel er en del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk.

  Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

  Arealdelen omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. I tillegg er det laget flere temaplaner og -kart som utfyller arealplankartet og bestemmelsene. Som en del av grunnlagsarbeidet er det i tillegg laget viktige vedlegg til planbeskrivelsen: Konsekvensvurdering, ROS-analyse og vurdering av merknader.
   
 3. Kommuneplanens handlingsdel viser hvordan kommunen skal følge opp areal- og samfunnsdelen. Den skal vise kommunens prioriteringer og hva kommunen skal arbeide med i løpet av de neste fire budsjettårene (jf. plan- og bygningsloven § 11-1).

  Den angir ressursfordeling og spesifiserer tiltak som er tenkt gjennomført for å følge opp målene og strategiene i kommuneplanen. Handlingsdelen rulleres årlig sammen med kommunens budsjett- og økonomiplan og gjelder for samme fireårsperiode (jf. plan- og bygningslo- ven § 11-3).

  For den årlige rulleringen av kommuneplanens handlings- del (også kalt handlingsplanen) skal kommunen innhen- te synspunkter fra berørte statlige og regionale organer og andre som har ansvar for gjennomføringen av tiltak i handlingsdelen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling (jf. plan og bygningsloven § 11-4).

Minst én gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet, herunder om det er nødvendig å foreta endringer i den.

Ifølge vår planstrategi skal kommuneplanen sin samfunnsdel gjennomføres i 2020, og arealdelen skal startes opp i 2022.

Mer informasjon

Til toppen