Kommuneplan

Kommuneplan

Kva er ein kommuneplan?

Kommuneplanen styrer all planlegging i ein kommune. Den skal peike ut den langsiktige utviklinga i kommunen og angår difor alle som bur og jobber i kommunen.
Kvar skal vi ha grøne områder, korleis planlegg vi for å oppnå god helse, korleis legg vi til rette for at alle grupper skal kunne bruke tilbod og bygninger, korleis skaper vi ein god kunnskapsby, kvar skal bussar, sykkelstiar og turløyper gå og kvar skal vi bygge nye gode boligområde, er nokre av dei temaene kommuneplanen gir svar på.
 

Kommunal planlegging skal ta vare på både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgåver.

Sjå planane

I kommunens to kartportalar WebInnsyn og GeoInnsyn kan du sjølv studere vedtatte kommuneplanar/kommunedelplanar, reguleringsplanar med tilhøyrande reguleringsføresegner og reguleringsplanar under arbeid.

Sjå planinnsyn og plankart.

Kommuneplan

Kommuneplanen består av ein samfunnsdel, ein arealdel og ein handlingsdel:

  1. Samfunnsdelen skal innehalde langsiktige mål og strategiar, og skal peika ut retning for utviklinga av kommunen som organisasjon og kommune som samfunn. Samfunnsdelen skal bygge på FN sine berekraftsmål, og vise korleis måla vert følgt opp lokalt.
    Her kan du lese samfunnsdelen.
  2. Arealdelen består av et plankart med føresegner og ein planomtale med konsekvensutgreiing, og viser korleis areala i kommunen skal brukast og/eller vernast, og korleis strategiane frå samfunnsdelen skal realiserast ved rett lokalisering av tenester og funksjoner. .
  3. Handlingsdelen fortel korleis kommuneplanen skal følgast og skal reviderast årleg.

Minst éin gong i løpet av kvar valperiode skal kommunestyret vurdera kommuneplanen samla, herunder om det er nødvendig å gjera endringar i han.

Ifølgje planstrategien vår skal kommuneplanen sin samfunnsdel gjennomførast i 2020, og arealdelen skal startast opp i 2022. 

 

Overordna strategiar 2021-2024


Kommunestyret vedtok 27.mai 2021 fire overordna strategiar: 

Strategiane konkretiserer korleis vi skal jobbe for å nå FN sine berekraftsmål og måla i kommuneplanen sin samfunnsdel, og utgjer sentrale styringsdokument i kommunestyreperioden. Dei fire kommunestyrekomiteane har hatt eit særskilt ansvar for kvar sin strategi, og alle fire strategiane vart vedtatt i kommunestyret sitt møte 27.05.2021. Saksframlegg og vedtak for kvar av strategiane finn du her. 
 

 

Mer informasjon

Til toppen