PAKT – plan for areal, transport og klima i Ålesundregionen

Plan for areal, klima og transport PAKT - er ein langsiktig strategiplan for berekraftig vekst i Ålesund­regionen. Arealbruk og transport blir sett i samanheng, i eit klimaperspektiv, og med FN sine bere­kraftsmål som fundament.

PAKT definerer mål og strategiar for den framtidige utviklinga i regionen, vurderer kvar veksten bør komme og korleis transport­systemet best kan binde ulike område saman.

PAKT er utarbeidd av kommunane Ålesund, Sula og Giske i samarbeid med Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune.

 Planen

Planen er samla i planomtalen til PAKT. Planomtalen skildrar problem­stillingar, mål og målkonfliktar, og går nærare inn på 6 ulike plantema. Sist i planomtalen finn ein strategiar til kvart av delmåla, retningslinjer og eit handlingsprogram.

Sjå PAKT-planen her (PDF, 9 MB)

Kunnskapsgrunnlag

I samband med arbeidet med PAKT er det utarbeidd eit omfattande kunnskapsgrunnlag:

Vedtak

Godkjenning av PAKT, Ålesund kommunestyret 19. mai 2022.

Ansvarleg for tenesta