Areal, transport og klima

Areal, transport og klima

Kommunane i regionen samarbeider om ein felles, sameint og forpliktande plan som ser arealbruk og transport i samanheng i eit klimaperspektiv.

Planen skal definere mål og strategiar for den framtidige utviklinga i regionen, vurdere kvar veksten bør komme og korleis transportsystemet best skal kunne binde ulike område saman.

Kvifor samarbeide om miljø, areal- og transportplanlegging i Ålesundsregionen?

Felles mål og strategiar for miljø, areal- og transportutvikling i Ålesundsregionen er nødvendig for å:

 • Oppnå klimavennleg regionutvikling
 • Sette fokus på grønmobilitet som gjer at den enkelte vel gang og sykkel oftare
 • Fokusere på utbygging kombinert med å avgrense nedbygging av landbruksareal.

Ålesundsregionen er ein region i sterk vekst og utvikling. Folk bur, arbeider og nyttar fritidstilbod uavhengig av kommunegrensene, og behova for å sjå utbyggingsareal og transportsystem på tvers av kommunegrensene er aukande.

Ein felles plan for areal, klima og transport for kommunane Ålesund, Sula og Giske er under arbeid. Planprogrammet til denne, PAKT, utgjer første del av planarbeidet.

Planprogrammet PAKT

Planprogram for den interkommunale planen PAKT – plan for areal, klima og transport for Ålesundsregionen - skal definere målsetting for planen, innhald i planen, kva utgreiingar som skal gjennomførast og korleis arbeidet skal leggast opp.

Målet med planen er å legge til rette for ein attraktiv region som kan gi rammer for gode liv for alle aldersgrupper, og eit sterkt og berekraftig næringsliv. Planen skal stimulere til berekraftig vekst og ein godt fungerande bu- og arbeidsmarknadsregion.

Planprogrammet blei fastsett i Sula kommunestyre 13. februar 2020 og i kommunestyra i Ålesund og Giske 14. februar 2020.

Du finn det fastsette planprogrammet her. Fastsett planprogram PAKT region Ålesund (PDF, 3 MB)

Grunnlag for planen

FN sine berekraftsmål er skal vere eit grunnlag for planen. Berekraftig utvikling handlar om å ta vare på behova til menneske som lever i dag, utan å øydelegge framtidige generasjonar sine moglegheiter til å dekke sine behov.

Berekraftsmåla reflekterer dei tre dimensjonane i berekraftig utvikling

 • klima og miljø
 • økonomi
 • sosiale forhold

Dei globale klima- og miljøutfordringane krev omstilling til eit samfunn der vekst og utvikling skjer innanfor naturen si eiga tålegrense. Klimaperspektivet er tema gjennom heile planen. Konkret kan dette vere klimagassutslepp frå transportsektoren.

Sosial berekraft er tett knytt opp mot attraktivitet, og vil stå sentralt i planen. Det er ein samanheng mellom utbyggingsmønster og transportbehov. Tett utbygging gir mindre transportbehov, betre driftsgrunnlag for eit godt kollektivsystem som fleire kan bruke til å gjennomføre sine daglege gjeremål. Eit viktig tema i planen blir derfor korleis vi kan planlegge utbygginga både av bustader og næringsareal i regionen slik at den blir mest mogleg berekraftig. Transportsystemet og kollektivtransport både på land og sjø er også viktige tema, saman med balansering av utbygging opp mot bevaring av grøne område.

Kunnskapsgrunnlag

I samband med arbeidet med PAKT er det utarbeidd eit omfattande kunnskapsgrunnlag:

Kvifor treng vi denne planen?

 • Bygge attraktivitet
  Regionen treng å bli meir attraktiv. Attraktivitet er nært knytt til nærleik til andre menneske, nærleik til og kvalitet på tenester, trygg og effektiv transport, mangfald i arbeidsmarknaden og eit sterkt regionsenter. Ein attraktiv region er også ein berekraftig region, og sentralt i attraktivitetsbygginga står FN sine berekraftsmål. Planen skal legge grunnlaget for attraktivitet, og bidra til berekraftige løysingar som rustar regionen for framtida.
   
 • Folkehelse
  Transport og helse heng saman. Måtane vi bevegar oss på har direkte samanheng med helsetilstanden vår. Planen skal legge til rette for meir gåing og sykling, og gjere det lettare å ta helsevenlege val i kvardagen.
   
 • Samarbeid og overordna planlegging
  Skal vi nå berekraftsmåla, må vi samarbeide på tvers av kommunar og instansar, og tenke region framfor kommune. Løysingar må sjåast i ein større samanheng, både lokalt, regionalt og globalt. Arealplanlegginga og det tilhøyrande transportbehovet må vurderast utover kommunegrensene, og ein må utnytte dei areala som allereie er bygd ut betre.

Framtidsbilde

I planprogrammet er det skissert ulike retningar som utviklinga kan ta, kalla framtidsbilde. Desse skal danne grunnlag for trafikkanalysar, som viser korleis trafikkutviklinga og transportbehovet kan bli med ulike utbyggingsmønster.

Det vil bli etablert ein digital tvilling av Ålesundsregionen. Målet er at kunnskapsgrunnlag, analysar og planforslag skal bli visualisert og simulert i den digitale tvillingen, for på den måten å gjere informasjonen mest mogleg tilgjengeleg og forståeleg.  

Planforslag

Det er utarbeidd eit planforslag for PAKT, i samsvar med det fastsette planprogrammet. Planforslaget omtalar bakgrunnen for planen og rammene for planarbeidet, det vil seie kva dokument og føringar som har vore styrande for utarbeiding av planen. Vidare kjem måla for planen (som blei fastsett i planprogrammet), og det er også peika på målkonfliktar. Aktuelle utfordringar og utviklingstrekk i regionen er omtalt, før dei ulike plantema (som blei fastsett i planprogrammet) er utgreidd. Sist i planomtalen kjem forslag til strategiar, planretningslinjer og handlingsprogram.

Du finn planforslaget her. (PDF, 6 MB)

Til toppen