Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Folkehelse

Folkehelse

Folkehelsearbeidet skal fremme befolkninga si helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å førebygge psykisk og somatisk sjukdom, skade eller liding.  

Folkehelsearbeidet skal vere kunnskapsbasert, og ny teknologi skal takast i bruk der det er relevant. Arbeid for god helse er eit mål i seg sjølv og ein av samfunnet sine viktigaste ressursar.  

Faktorar som påverkar helsa  

Helsa blir påverka av grunnleggande forhold som levekår og oppvekstvilkår, arbeid og arbeidsmiljø, bumiljø og andre miljøfaktorer.   

Det må leggast til rette for at alle barn og unge skal få ein god start i livet, for eit inkluderende arbeidsliv med trygge og helsefremmande arbeidsplassar, og for aktiv og trygg aldring.   

Det er viktig å legge til rette for eit samfunn som styrkar innbyggarane sine moglegheiter til å ta ansvar for eiga helse, trivsel og meistring. 

Investering for bedre liv og berekraftig samfunn

Satsing på folkehelsearbeid er ei grunnleggande investering for bedre liv og eit berekraftig samfunn, og det er nødvendig for å nå berekraftsmåla til FN, der god helse er eit av måla.  

God helse er ein føresetnad også for andre mål, som for eksempel eit produktivt arbeidsliv, effektiv læring og overskot til å bidra i frivillig arbeid.     

Sjukdom og lav funksjonsevne medfører påkjenningar og kostnader både for den enkelte og for samfunnet i form av helse- og omsorgstenester, sjukefråvær og redusert livskvalitet. 

I Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn (2018 - 19) blir det lagt vekt på å skape eit trygt samfunn og fremme helsevennlege val. Særleg på nokre område ønsker regjeringa å forsterke innsatsen:  

  • tidleg innsats for barn og unge  
  • førebygging av einsemd  
  • mindre sosial ulikskap i helse  

Samskaping  

Folkehelsearbeidet går for seg i stort sett alle sektorar og på alle forvaltingsnivå. Difor må frivillig sektor, ideelle organisasjonar, næringslivet og offentlege myndigheiter samarbeide om innsatsen. 

Til toppen