Barn og unge sine interesser

Barn og unges interesser

Barn og unge har rett til å delta og ha innflytelse i planarbeidet, og kan gi viktige innspill om eget oppvekstmiljø. Barn og unge er ett av få temaer som er fremhevet i formålsparagrafen til plan- og bygningsloven.

Barn og unge er ikke rettighetshavere i formell forstand. De blir ikke varslet som grunneiere eller naboer og kan heller ikke alltid selv formulere eller ta opp sine krav. Jo yngre barna er, desto mer avhengig er de av at de voksne ivaretar deres behov. 

Medvirkning gjennom ungdomsråd, elevråd, barnetråkkregistrering og andre metoder kan gi nyttige innspill i  konkrete plansaker i kommunene. 

Barn og unges talsperson

Kommunene skal ivareta hensynet til barn og unge i planleggingen, og har en lovpålagt ordning, hvor en talsperson følger opp ansvaret. 

Barn og unges talsperson skal ivareta barn og unges rettigheter i plansaker, og skal se til at saksbehandling og vedtak er i tråd med plan- og bygningsloven, rikspolitiske retningslinjer for barn og unge og kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer.

Kommunen har en viktig oppgave i å sikre at barn og unge har et godt oppvekstmiljø, sørge for at deres interesser blir ivaretatt, og at de blir hørt i saker som angår dem, jfr artikkel 3, 12 og 13 i FNs barnekonvensjon. Etter § 3-3 tredje ledd i Plan og bygningsloven skal kommunestyret sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser planleggingen.

Hva er barn og unges talsperson sine oppgaver?

Styrke arbeidet med plansaker for å sikre at barn og unges behov og interesser blir bedre synliggjort

Talspersonen er fristilt rådmannens instruksjonsmyndighet ved lovbestemte faglige gjøremål og er politisk uavhengig. Barn og unges talsperson skal være ei «vaktbikkje» ovenfor kommunen og blant annet påse at det ikke planlegges boligområder slik at barn hindres fra aktiv utelek, enten ved at det ikke er nok utearealer på bakkeplan, eller at bygningene blir så tette at barnas muligheter for utelek reduseres. Barn og unges talsperson skal påse at planleggingen tar innover seg og sikrer gode oppvekstmiljø gjennom gode møteplasser for samvær og lek, idrett og friluftsliv, et transportnett tilpasset barn og unge, og minimere støy, forurensing og fare. Gjennom god planlegging kan man skape helsefremmende omgivelser for små og større barn.

Det forutsettes at barn og unges talsperson involveres på et tidlig tidspunkt og gis mulighet til å uttale seg i de deler av kommunens plan- og byggesaksbehandling som berører barn og unges interesser, og deres oppvekstmiljø.

Det er imidlertid viktig at det etableres gode samarbeidsarenaer på tvers av fagmiljø, gode møteplasser og gode verktøy for å ivareta barn og unges interesser og sikre at barn og unge får medvirke i saker som angår dem. Herunder barn og unges talsperson sin deltakelse i råd og utvalg

Barn og unges talsperson vil også kunne bidra ovenfor kommunen ved barnetråkk og medvirkningsprosesser.

Ta kontakt med barnerepresentanten

Fra 01.01.2020 har ikke kommunen ansatt ny barn og unges talsperson. Rådmannen har fått fullmakt til å rekruttere en person i 100 % stilling. I en overgangsperiode vil tidligere barnerepresentant Jens Arne Gjørsvik ivareta oppgaven.

Barn og unges talsperson plasseres i stabsområde strategi, samfunns – og næringsutvikling

Lovgrunnlag

Til toppen