Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Barn og unge sine interesser

Ivaretaking av barn og unge sine interesser

Barn og unge har rett til å delta og ha innverknad i planarbeidet, og kan gi viktige innspel om eige oppvekstmiljø. Barn og unge er eitt av få tema som er framheva i formålsparagrafen til plan- og bygningsloven.

Barn og unge er ikkje rettigheitshavarar i formell forstand. Dei blir ikkje varsla som grunneigarar eller naboar og kan heller ikkje alltid sjølv formulere eller ta opp sine krav. Dess yngre barna er, desto meir avhengig er dei av at dei vaksne ivaretar deira behov. 

Medverknad gjennom ungdomsråd, elevråd, barnetråkkregistrering og andre metodar kan gi nyttige innspel i  konkrete plansaker i kommunane. 

Barn og unge sin talsperson

Kommunane skal ivareta hensynet til barn og unge i planlegginga, og har ei lovpålagt ordning, der ein talsperson følger opp ansvaret. 

Barn og unge sin talsperson skal ivareta rettigheitene til barn og unge i plansaker, og skal sjå til at saksbehandling og vedtak er i tråd med plan- og bygningsloven, rikspolitiske retningsliner for barn og unge og arealdelen i kommuneplanen med bestemmingar og retningsliner.

Kommunen har ei viktig oppgåve i å sikre at barn og unge har eit godt oppvekstmiljø, sørge for at deira interesser blir ivaretatt, og at dei blir høyrt i saker som vedkjem dei, jfr artikkel 3, 12 og 13 i FNs barnekonvensjon. Etter § 3-3 tredje ledd i Plan og bygningsloven skal kommunestyret sørge for å etablere ei særskilt ordning for å ivareta barn og unge sine interesser i planlegginga.

Kva er talspersonen for barn og unge sine oppgaver?

Talspersonen skal styrke arbeidet med plansaker for å sikre at barn og unge sine behov og interesser blir bedre synleggjort.

Talspersonen er fristilt rådmannen si instruksjonsmynde ved lovbestemte faglege gjeremål og er politisk uavhengig. Barn og unge sin talsperson skal vere ei «vaktbikkje» ovanfor kommunen og blant anna sjå til at det ikkje blir planlagt bustadområde slik at barn blir hindra frå aktiv uteleik, enten ved at det ikkje er nok uteareale på bakkeplan, eller at bygningane blir så tette at barna sine moglegheiter for uteleik blir redusert. Talspersonen skal sjå til at planleggings tar innover seg og sikrar gode oppvekstmiljø gjennom gode møteplassar for samvær og leik, idrett og friluftsliv, eit transportnett tilpassa barn og unge, og minimere støy, forureining og fare. Gjennom god planlegging kan ein skape helsefremmande omgivnader for små og større barn.

Det er forutsett at barn og unge sin talsperson blir involvert på eit tidleg tidspunkt og at han/ho får moglegheit til å uttale seg i dei delane av kommunens plan- og byggesaksbehandling som berører barn og unge sine interesser, og deira oppvekstmiljø.

Det er imidlertid viktig at det blir etablert gode samarbeidsarenaer på tvers av fagmiljø, gode møteplassar og gode verktøy for å ivareta barn og unge sine interesser og sikre at barn og unge får medverke i saker som angår dei. Herunder barn og unge sin talsperson si deltaking i råd og utval.

Barn og unge sin talsperson vil også kunne bidra overfor kommunen ved barnetråkk og medverknadsprosessar.

Ta kontakt med barnerepresentanten

Mellombels løysinga for barnas representant i Ålesund kommune vert tatt vare på i Stabsområde for strategi samfunns- og næringsutvikling.  Ein vil arbeide for å legge inn barnerepresentant stillinga i budsjettet for 2021 igjen.

Liv Kjersti Finholt er koordinator for teamet og Cecilie Solli er sekretær i teamet. Eit slikt team vil vi ha glede av å opprette i ny kommune og kompetansen i det fora kan bidra til å styrke det tverrfaglege arbeidet.

Lovgrunnlag

Til toppen