Komite for oppvekst

Komiteane er saksførebuande organ for kommunestyret utan vedtaksmynde. Komiteane er saksførebuande organ for kommunestyret utan vedtaksmynde.

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for komiteen.

Komiteane skal halde seg best mogleg oppdatert om korleis kommunen løyser sine oppgåver innan komiteen sitt ansvarsområde og bidra til ei mest mogleg open, rasjonell og tidsmessig forvalting av desse oppgåvene. Komiteane har ansvar for å spørre etter, og evaluere effekt av vedtak som er gjort innanfor sine saksområde.

Komite for oppvekst har 19 medlemmar. Anne Berit Støyva Emblem (Ap) er leiar og Hans Endre Sæterøy (V) nestleiar.

Kjerneoppgåver til komite for oppvekst er knytt til barnehage, grunnskule, SFO, pedagogisk psykologisk teneste (PPT) og vaksenopplæring.