Komite for kultur og medborgarskap

Det politiske arbeidet på nivået under kommunestyret skal vere organisert som kommunestyrekomitear. Komiteane er saksførebuande organ for kommunestyret utan vedtaksmynde.

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for komiteen.

Komiteane skal halde seg best mogleg oppdatert om korleis kommunen løyser sine oppgåver innan komiteen sitt ansvarsområde og bidra til ei mest mogleg open, rasjonell og tidsmessig forvalting av desse oppgåvene. Komiteane har ansvar for å spørre etter, og evaluere effekt av vedtak som er gjort innanfor sine saksområde.

Komite for kultur og medborgarskap har 17 medlemmar. Kari Grindvik (V) er leiar og Arnt-Ove Tenfjord (KrF) nestleiar for komiteen.

Kjerneoppgåver er knytt til å bygge fellesskap, og komiteen sine oppgåver omfattar ulike tenester på kulturfeltet, idrett og friluftsliv, kulturbygg, nærmiljøutvikling, frivillig arbeid/frivilligsentralar, innbyggartorg, flyktning og integrering.

Ansvarsområde:

By- og stadutvikling
Nærmiljø
Folkehelse og førebyggande arbeid
Frivillig arbeid
Lag og foreiningar
Kommunale parkar, friområde, idrettsanlegg og gravplassar
Bibliotek
Kino
Kultur (kulturarrangement og anna kunst og kultur) og kulturbygg
Kulturminne, som vern og omsynssoner