Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Råd og utvalg

Brukerutvalg

Ålesund kommune har ordning med brukerutvalg.

FORMÅL

  • sikre god dialog mellom brukere, tjenesteutfører, administrasjon og politisk nivå i kommunen.
  • ha en rådgivende funksjon i saker av felles karakter.
  • være en viktig pådriver i utvikling av omsorgstjenestene i kommunen.

Brukerutvalgene erstatter ikke formelle kommunale rådsorgan for tjenesteområdene.
Saker som gjelder enkeltbrukere skal ikke behandles i utvalgene.

LOKALE BRUKERUTVALG

Det skal være ett brukerutvalg ved hver virksomhet i sykehjem/omsorgssenter og hjemmetjeneste/bokollektiv.

De lokale brukerutvalgene er sammensatt av brukere, ledelsen og tilsatte.

FELLES SENTRALT BRUKERUTVALG

Det felles sentrale brukerutvalget er slik sammensatt:

  • To brukerrepresentanter fra institusjonssiden
  • To brukerrepresentanter fra hjemmetjenesten
  • En virksomhetsleder
  • En representant for de tilsatte
  • En representant fra Helse- og velferdsutvalget (som er utvalgets leder)
  • En representant oppnevnt av rådmannen (som er utvalgets sekretær)

Brukerutvalgene har møter minst 4 ganger per år.

Ordningen med felles brukerutvalg ble vedtatt av bystyret 05.11.2015 og skal evalueres etter 2 år.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119