Klagenemnda

Skrevet .

Klagenemnda er et folkevalgt organ som er oppretta av bystyret. Nemnda skal ha tre medlemmer valgt blant formannskapets medlemmer og fem varamedlemmer.

Klageutvalgets medlemmer i 2015-2019:

Knut Anders Oskarson (H)
Randi Tafjord (A)
Torbjørn Søvik (FRP)

Varamedlemmer:   

Sunniva Bøstrand (H)
Åge Johansen Bjørke (A)
Andreas Georg Kjerstad (FRP)

Kontaktinformasjon til politikere finner du her.

Klage på vedtak

Du har rett til å klage på et enkeltvedtak (et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter for en eller flere bestemte personer) som er gjort av kommunen – administrativt eller politisk.

Klagen sender du til den som har gjort vedtaket innen den fristen som du får oppgitt når du mottar meldingen om vedtaket.

Behandling av klagen

Den som gjorde det vedtaket du klager på (vedtaksorganet), må ta stilling til klagen. Vedtaksorganet – som kan være rådmannen, en rektor, plan- og bygningssjefen osv. eller et folkevalgt organ – kan helt eller delvis imøtekomme klagen. Klageren kan da ta stilling til om han eller hun vil godta det nye vedtaket eller klage også på dette.

Vedtaksorganet kan også stå fast på sitt opprinnelige vedtak. I så fall blir saken sendt over til klageinstansen for endelig avgjørelse. I kommunen er dette klagenemnda. Klagenemnda sitt vedtak kan du ikke klage på.

Kommunen er ikke klageinstans i alle saker. Gjelder klagen for eksempel sosiale tjenester, spesialundervisning, byggesaker og reguleringsplaner er fylkesmannen klageinstans. I slike tilfeller skal klagenemnda ikke behandle saken.