Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Plan- og byggesaksutvalget

Utvalget har som hovedregel møte tirsdag fra kl 17:00, ca 1 gang hver måned, se egen møtekalender. Møtene er åpne for presse og publikum.

Se medlemmer, saker og protokoller for Plan- og byggesaksutvalget

Utvalget er saksforberedende organ som gir tilråding til vedtak i bystyret innenfor saksområdene som tilhører utvalgets hovedfokus. Utvalget tar beslutninger i tråd med delegert fullmakt.

Hovedfokus

- Kommunens arealplanlegging - Kommunens byggesaksbehandling -  Fradeling ev eiendommer med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Delegert myndighet:

 1. Fullmakt til å avgjøre om kommunen skal delta i regionalt planforum (plan- og bygningsloven § 5-3)
 2. Fullmakt til å godkjenne planprogram, planforslag og endring og oppheving av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven §§ 4-1, 12-9, 12-10, 12-14
 3. Behandle reguleringsplanforslag etter reglene i plan- og bygningsloven § 12-10
 4. Vedta endring og oppheving av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven § 12-14
 5. Fullmakt til å vedta midlertidige forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 13
 6. Utvalget utøver kommunens myndighet og skjønn etter Lov av 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) kapittel 20 (søknadsplikt), § 20-1, i følgende type saker:
  • oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av blokkbebyggelse, bygg til offentlige og allmennyttige formål og større industri- og næringsbygg,
  • vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd a) og som er lokalisert i bevaringsområder. Myndigheten omfatter ikke å gi tillatelse til rivning av tiltak lokalisert i bevaringsområder eller gjelder gjenreisningsperioden etter bybrannen i Ålesund sentrum. Vedtak om slik rivning fattes av bystyret,
  • fasadeendring i bevaringsområder,
  • bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd a) og som er lokalisert i bevaringsområder,
  • plassering av skilt og reklameinnretninger og lignende på bevaringsbygg, jf. også plan- og bygningsloven § 30-3, samt
  • deling av eiendom som i kommuneplanen og/eller reguleringsplan er lagt ut til LNF-område eller nærmere avgrensede underformål.
 7. Utvalget har fullmakt til å avgjøre om Byplansjef Olav Høydals minnepris (byggeskikkprisen) skal tildeles og til hvem.
 8. Utvalget behandler klage på administrative vedtak fattet etter delegert myndighet

 Plan- og byggesaksutvalget består av 15 medlemmer.  Disse er valgt ut fra bystyrets faste medlemmer.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119