Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kultur- og oppvekstutvalget

Utvalget har som hovedregel møte mandag fra kl 17.00 én gang hver måned, se egen møtekalender. Møtene er åpne for presse og publikum.

Se medlemmer, saksliste og protokoller for Kultur- og oppvekstutvalget.

Hovedfokus 

 1. Naturforvaltning og friluftsliv
 2. Steds- og vegnavn
 3. Kultur- og aktivitetstilbud
 4. Kulturminnevern
 5. Førskole
 6. Skolefritidsordninger
 7. Grunnskole
 8. Voksenopplæring

Delegert myndighet:

 1. Fullmakt til å tildele tilskuddsmidler
 2. Fullmakt til å disponere kommunens kulturfond
 3. Fullmakt til å utøve kommunens myndighet etter Lov av 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn (stadnamnlova) om å fastsette skrivemåten på offisielle adresser og navn på tettsteder, grender, kommunale gater, veger, torg, bydeler, boligfelt, anlegg mv.
 4. Fullmakt til å treffe enkeltvedtak om stansing av arbeid eller fjerning av stengsel mv. (friluftsloven § 40)
 5. Fullmakt til å tillate motorferdsel i utmark
 6. Fullmakt til å vedta plassering av minnesmerker og utsmykking i det offentlige rom
 7. Fullmakt til å oppnevne kommunens representant(er) i styrende organer for stiftelser, fond og legater, hvis ikke annet framgår av statutt eller vedtekt, med formål som faller innenfor komiteens arbeidsområde
 8. Fullmakt til å utpeke kommunens representant(er) i styret for aksjeselskaper hvor kommunen i følge selskapets vedtekt har rett til styrerepresentasjon. Dette gjelder for selskap der kommunen har en eierandel opp til 50 %, og med formål som faller innenfor komiteens arbeidsområde
 9. Fullmakt til å vedta om og til hvem kommunens kunstnerpris skal tildeles

 Utvalget skal bestå av 15 medlemmer.  Disse blir valgt ut fra bystyrets faste medlemmer.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119