Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Helse- og velferdsutvalget

Utvalget er saksforberedende organ for bystyret som avgir tilråding til vedtak i bystyret innenfor saksområdene som tilhører utvalgets hovedfokus.

Utvalget har som hovedregel møte mandag fra kl 17:00 1 gang hver måned, se egen møtekalender. Møtene er åpne for presse og publikum.

Se medlemmer, saker og protokoller for Helse- og velferdsutvalget.

Hovedfokus:

  1. Primærhelsetjeneste og forebyggende helsearbeid
  2. Omsorgstjenester
  3. Boligtjeneste

Delegert myndighet:

  1. Fullmakt til å gi skjenkebevillinger i tråd med bevillingsreglement vedtatt av bystyret
  2. Fullmakt til å gi salgsbevilling for øl med inntil 4,7 volumprosent alkohol
  3. Fullmakt til å vedta sanksjoner for overtredelse av salgsbevilling for alkoholholdige drikker
  4. Fullmakt til å tildele tilskuddsmidler til helse- og sosiale formål
  5. Fullmakt til å oppnevne kommunens representant(er) i styrende organer for stiftelser, fond og legater, hvis ikke annet framgår av statutt eller vedtekt, med formål som faller innenfor komiteens arbeidsområde
  6. Fullmakt til å utpeke kommunens representant(er) i styret for aksjeselskaper hvor kommunen i følge selskapets vedtekt har rett til styrerepresentasjon. Dette gjelder for selskap der kommunen har en eierandel opp til 50 %, og med formål som faller innenfor komiteens arbeidsområde
  7. Fullmakt til å vedta om og til hvem kommunens helsespris skal tildeles

Helse- og velferdsutvalget består av 15 medlemmer.  Disse blir valgt ut fra bystyrets faste medlemmer.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119