Kommunestyret førebur deling

Kommunestyret førebur deling

Sørsida Utvikling, vassbehandlingsanlegget i Fremmerholen og ymse saker om deling av Ålesund kommune. Dette står på sakskartet til kommunestyret torsdag 15. september.

Politikarar på møte i bystyresalen - Klikk for stort bilete Møtet startar kl. 14.00 og er som vanleg i bystyresalen i Ålesund. 

Lenke til direktesending og saksdokument ligg til slutt i denne artikkelen.

Ålesund kommunestyre skal sluttbehandle detaljregulering for Fremmerholen - vassbehandlingsanlegg i Brusdalsvegen 208 og råvasspumpestasjon ved Brusdalsvegen. Planutvalet tilrår at kommunestyret skal eigengodkjenne detaljreguleringa.

Kommunestyreret skal også behandle evaluering av kommunen sine etiske og sosiale kontraktskrav. 

Sørsida

Ålesund kommunale eigedom KF føreslår at kommunestyret skal gje føretaket fullmakt til å inngå avtale mellom kommunen og fylkeskommunen om samarbeid, eigarskap og organisering av utbygging av felles bygg på Sørsida i byen.

Formannskapet tilrår at kommunestyret vedtar å auke det ansvarlege lånet til det heileigde kommunale utviklingsselskapet Sørsida Utvikling AS med 10 millionar kroner til totalt 17 millionar kroner. 

To nye kommunar

Av dei andre sakene på sakskartet gjeld dei fleste grunnleggande avklaringar i samband med kommunedelinga som skal skje frå 1. januar 2024 når Haram og Ålesund blir to nye kommunar. Her er nokre av dei:

  • Prinsippfråsegn for deling av Ålesund kommune
  • Prinsippavklaringar for IKT ved kommunedeling
  • Interkommunalt samarbeid og eigarskap ved deling
  • Mandat for kommuneutval Haram og kommuneutval Ålesund
  • Kommunedeling – justering av forskrift om folkevalde sine rettar
  • Delegering av mynde – tilsetting av kommunedirektørar og anna nøkkelpersonell for Haram 2024 og Ålesund 2024
  • Uttale frå Ålesund kommune til – høring av utkast til forskrifter om gjennomføring av deling av Ålesund kommune

Sjå saksdokument og sending direkte på Kommune-TV

Møtet blir sendt direkte på Kommune-TV.

Alle saksdokument til møtet kan du sjå på Innsyn.

Til toppen