Ungdomsråd

Ungdomsråd

Ungdomsrådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Det skal få alle saker som gjeld levekår for ungdom, til handsaming. 

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for rådet.

Innbyggarane sin medverknad i kommunale avgjerdsprosesser er ein viktig del av eit levande lokaldemokrati. Ungdom er ofte underrepresentert i folkevalde organ og for å sikre at vedtak ikkje vert gjort før konsekvensar for dei gruppene det gjeld  er vurdert, er det nødvendig at ungdom får uttale seg. Lovfesta medverknadsordningar skal sikre ei brei, open og tilgjengeleg medverknad i saker som gjeld ungdom og bidreg til at sakene vert betre opplyste.

Ungdomsrådet har 11 medlemar. Ungdomsrådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem dei unge.

Dei 11 medlemane og 13 varamedlemane kjem frå alle kommunedelane. Valperioden for ungdomsrådet er 2 år.

Regjeringa har laga ei omfattande rettleiing for ungdomsråd.

Til toppen