Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet for personar med funksjonsnedsetting er eit rådgivande organ for kommunen. Rådet skal få alle saker som gjeld levekår for personar med funksjonsnedsetting, til behandling. 

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for rådet.

Alle saksdokument skal bli lagt fram for rådet i god tid før kommunestyret behandlar sakene. Rådet for personar med funksjonsnedsetting kan sjølv ta opp saker som vedkjem funksjonshemma i kommunen.

Rådet har 11 medlemmar og 13 varamedlemmer valde i rekkefølgje. 

Regjeringa har laga ei omfattande rettleiing for råda for personar med funksjonsnedsetting.

 
 

Til toppen