Innsyn er oppe igjen

Postlister, møteplan og Innsyn er nå tilgjengeleg igjen. Dei tekniske feila er retta. 

Kontrollutval

Kontrollutval

Kontrollutvalet er valt av kommunestyret. Utvalet skal sørge for at innbyggarane og andre har tillit til at kommunen leverer effektive tenester i forhold til lover, forskrifter, statlege føringar og kommunestyret sine intensjonar og vedtak.

Norges Kommunerevisorforbund og KS, kommunesektorens organisasjon, har laga ein brosjyre om kontrollutval. Der peikar dei på at kontrollutvalet spelar ei viktig rolle ved å vere kommunestyret si "vaktbikkje". "Men også gjennom å sørge for å sette etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid på dagsorden i forebyggende hensikt og på den måten bidra til å sikre gode, etiske holdninger og handlinger både blant kommunens folkevalgte og de ansatte" (sitat slutt).

Medlemmar

Kontrollutvalet har 5 medlemmar. Medlemmar og varamedlemmar av kontrollutvalet kan ikkje ha andre folkevalde verv enn det å vere kommunestyremedlem. Personar som har leiande stillingar i kommunale føretak og selskap kan heller ikkje veljast.  Det same gjeld for tilsette i kommunen.

Leiar i kontrollutvalet er Bente Bruun.
Øvrige medlemmar: Terri-Ann Senior (nestleiar) Jannicke Strømmen, Kåre Alfred Hanken og Knut Helge Vestre.

Sekretariat

Sunnmøre kontrollutvalsekretariat utfører sekretariatfunksjonen. Det er sekretariatet som er ansvarleg for innkalling og utsending av saksdokument.
Dette gjer dei i samsvar med selskapsavtalen, og dei retningslinjer som er pålagt.
På nettsidene kontrollutval.no finn du meir informasjon om oppgåvene og når møta vert haldne.

Til toppen