Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Kontrollutval

Kontrollutval

Kontrollutvalet er valt av kommunestyret. Utvalet skal sørge for at innbyggarane og andre har tillit til at kommunen leverer effektive tenester i forhold til lover, forskrifter, statlege føringar og kommunestyret sine intensjonar og vedtak.

Norges Kommunerevisorforbund og KS, kommunesektorens organisasjon, har laga ein brosjyre om kontrollutval. Der peikar dei på at kontrollutvalet spelar ei viktig rolle ved å vere kommunestyret si "vaktbikkje". "Men også gjennom å sørge for å sette etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid på dagsorden i forebyggende hensikt og på den måten bidra til å sikre gode, etiske holdninger og handlinger både blant kommunens folkevalgte og de ansatte" (sitat slutt).

Medlemmar

Kontrollutvalet har 5 medlemmar. Medlemmar og varamedlemmar av kontrollutvalet kan ikkje ha andre folkevalde verv enn det å vere kommunestyremedlem. Personar som har leiande stillingar i kommunale føretak og selskap kan heller ikkje veljast.  Det same gjeld for tilsette i kommunen.

Leiar i kontrollutvalet er Bente Bruun.
Øvrige medlemmar: Terri-Ann Senior (nestleiar) Jannicke Strømmen, Kåre Alfred Hanken og Knut Helge Vestre.

Sekretariat

Sunnmøre kontrollutvalsekretariat utfører sekretariatfunksjonen.
På nettsidene til kontrollutvalsekretariatet finn du meir informasjon om oppgåvene og når møta vert haldne.

Til toppen