Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Komite for oppvekst

Komite for oppvekst

Komiteane er saksførebuande organ for kommunestyret utan vedtaksmynde. Komiteane er saksførebuande organ for kommunestyret utan vedtaksmynde.

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for komiteen.

Komiteane skal halde seg best mogleg oppdatert om korleis kommunen løyser sine oppgåver innan komiteen sitt ansvarsområde og bidra til ei mest mogleg open, rasjonell og tidsmessig forvalting av desse oppgåvene. Komiteane har ansvar for å etterspørre og evaluere effekt av vedtak som er gjort innanfor sine saksområde.

Komite for oppvekst har 19 medlemmar. Anne Berit Støyva Emblem (Ap) er leiar og Hans Endre Sæterøy (V) nestleiar.

Kjerneoppgåver til komite for oppvekst er knytt til barnehage, grunnskule, SFO, pedagogisk psykologisk teneste (PPT) og vaksenopplæring.

Til toppen